Skjønnhet får mer positiv oppmerksomhet enn det ordinære. Så hva blir konklusjonen for mange? Jeg må se så bra ut at jeg greier å trenge gjennom lydmuren og sikre meg litt oppmerksomhet.


skjønnhet-får-mer-positiv-oppmerksomhet-enn-det-ordinære-så-hva-blir-konklusjonen-for-mange-jeg-må-se-så-bra-ut-at-jeg-greier-å-trenge-gjennom
oppmerksomhetskjønnhetfårmerpositivoppmerksomhetenndetordinærehvablirkonklusjonenformangejegsebrautatjeggreiertrengegjennomlydmurenogsikremeglittoppmerksomhetskjønnhet fårfår mermer positivpositiv oppmerksomhetoppmerksomhet ennenn detså hvahva blirblir konklusjonenkonklusjonen forjeg måmå sese såså brabra utut atat jegjeg greiergreier åå trengetrenge gjennomgjennom lydmurenlydmuren ogog sikresikre megmeg littlitt oppmerksomhetskjønnhet får merfår mer positivmer positiv oppmerksomhetpositiv oppmerksomhet ennoppmerksomhet enn detenn det ordinæreså hva blirhva blir konklusjonenblir konklusjonen forkonklusjonen for mangejeg må semå se såse så braså bra utbra ut atut at jegat jeg greierjeg greier ågreier å trengeå trenge gjennomtrenge gjennom lydmurengjennom lydmuren oglydmuren og sikreog sikre megsikre meg littmeg litt oppmerksomhet

Jeg er vel egentlig en beskjeden fyr som liker oppmerksomhet. -Thom Hell
jeg-er-vel-egentlig-beskjeden-fyr-som-liker-oppmerksomhet
Jeg har mer enn en gang dristet meg til å tenke at skjønnhet bare er et spørsmål om smak. -Jean-Paul Sartre
jeg-har-mer-enn-gang-dristet-meg-til-å-tenke-at-skjønnhet-bare-er-et-spørsmål-om-smak
Når en pike gifter seg, gir hun avkall på mange menns oppmerksomhet til fordel for én manns uoppmerksomhet. -Helen Rowland
når-pike-gifter-seg-gir-hun-avkall-på-mange-menns-oppmerksomhet-til-fordel-for-én-manns-uoppmerksomhet
Jeg setter pris på en god gråt og koser meg hvis jeg får lov til å synes litt synd på meg selv. -Maria Mena
jeg-setter-pris-på-god-gråt-og-koser-meg-hvis-jeg-får-lov-til-å-synes-litt-synd-på-meg-selv
Ønsket mitt er alt for stort for meg selv, det får ikke plass under treet i kveld. Jeg ønsker meg jul og litt fred, og en jeg kan dele det med. -Jul
Ønsket-mitt-er-alt-for-stort-for-meg-selv-det-får-ikke-plass-under-treet-i-kveld-jeg-ønsker-meg-jul-og-litt-fred-og-jeg-kan-dele-det-med
Det er ikke det mennesket får gjennom sitt arbeid som er dets egentlige lønn, men derimot hva det blir gjennom det. -John Ruskin
det-er-ikke-det-mennesket-får-gjennom-sitt-arbeid-som-er-dets-egentlige-lønn-men-derimot-hva-det-blir-gjennom-det