Skjønnhet: Den makten en kvinne har til å sjarmere en elsker og drive ektemannen til vannvidd.


skjønnhet-den-makten-kvinne-har-til-å-sjarmere-elsker-og-drive-ektemannen-til-vannvidd
skjønnhetskjønnhetdenmaktenkvinnehartilsjarmereelskerogdriveektemannenvannviddden maktenmakten enen kvinnekvinne harhar tiltil åå sjarmeresjarmere enen elskerelsker ogog drivedrive ektemannenektemannen tiltil vannviddden makten enmakten en kvinneen kvinne harkvinne har tilhar til åtil å sjarmereå sjarmere ensjarmere en elskeren elsker ogelsker og driveog drive ektemannendrive ektemannen tilektemannen til vannviddden makten en kvinnemakten en kvinne haren kvinne har tilkvinne har til åhar til å sjarmeretil å sjarmere enå sjarmere en elskersjarmere en elsker ogen elsker og driveelsker og drive ektemannenog drive ektemannen tildrive ektemannen til vannviddden makten en kvinne harmakten en kvinne har tilen kvinne har til åkvinne har til å sjarmerehar til å sjarmere entil å sjarmere en elskerå sjarmere en elsker ogsjarmere en elsker og driveen elsker og drive ektemannenelsker og drive ektemannen tilog drive ektemannen til vannvidd

En elsker har alle de gode egenskapene og alle de feilene som ektemannen mangler. -Elsker
en-elsker-har-alle-gode-egenskapene-og-alle-feilene-som-ektemannen-mangler
Ringe er makten i det bly som ble til kuler, mot makten i det bly som ble til skrift. -Ord
ringe-er-makten-i-det-bly-som-ble-til-kuler-mot-makten-i-det-bly-som-ble-til-skrift
Som alle vakre kvinner som ustanselig er blitt hyllet for sin skjønnhet, regnet hun med, uten kynisme, at denne skjønnhet var den eneste årsak til at man i det hele tatt festet seg ved henne. -Thornton Wilder
som-alle-vakre-kvinner-som-ustanselig-er-blitt-hyllet-for-skjønnhet-regnet-hun-med-uten-kynisme-at-denne-skjønnhet-var-den-eneste-årsak-til-at-man
Kjærligheten er livets høyeste bud - ja den eneste livsform som tåler å komme til makten -Heljar Mjøen
kjærligheten-er-livets-høyeste-bud-ja-den-eneste-livsform-som-tåler-å-komme-til-makten