Skal du finne lekens innerste vesen og hensikt og verdi, så må du finne den i lek ...


skal-du-finne-lekens-innerste-vesen-og-hensikt-og-verdi-så-må-du-finne-den-i-lek
lekskaldufinnelekensinnerstevesenoghensiktverdidenlekskal dudu finnefinne lekenslekens innersteinnerste vesenvesen ogog hensikthensikt ogog verdimå dudu finnefinne denden ii leklekskal du finnedu finne lekensfinne lekens innerstelekens innerste veseninnerste vesen ogvesen og hensiktog hensikt oghensikt og verdiså må dumå du finnedu finne denfinne den iden i leki lekskal du finne lekensdu finne lekens innerstefinne lekens innerste vesenlekens innerste vesen oginnerste vesen og hensiktvesen og hensikt ogog hensikt og verdiså må du finnemå du finne dendu finne den ifinne den i lekden i lekskal du finne lekens innerstedu finne lekens innerste vesenfinne lekens innerste vesen oglekens innerste vesen og hensiktinnerste vesen og hensikt ogvesen og hensikt og verdiså må du finne denmå du finne den idu finne den i lekfinne den i lek

Å finne sin sti er det samme som å finne sitt kall i livet.Alle mennesker er i sitt innerste vesen like.Vannet skal nok finne vei.Kom arbeidslyst og treng deg på. Her skal du motstand finne.Man skal til bunnen av hjertet for å finne toppen av kjærlighet.Hvis man bare skal betale for «plommen», så må man også finne seg i å betale veldig mye for den.