Skål for et nytt år og en ny mulighet for oss til å gjøre det riktig.


skål-for-et-nytt-år-og-ny-mulighet-for-oss-til-å-gjøre-det-riktig
oprah winfreyskålforetnyttårognymulighetosstilgjøredetriktigskål foret nyttnytt årår ogog enen nyny mulighetmulighet foross tiltil åå gjøregjøre detdet riktigskål for etfor et nyttet nytt årnytt år ogår og enog en nyen ny mulighetny mulighet formulighet for ossfor oss tiloss til åtil å gjøreå gjøre detgjøre det riktigskål for et nyttfor et nytt året nytt år ognytt år og enår og en nyog en ny muligheten ny mulighet forny mulighet for ossmulighet for oss tilfor oss til åoss til å gjøretil å gjøre detå gjøre det riktigskål for et nytt årfor et nytt år oget nytt år og ennytt år og en nyår og en ny mulighetog en ny mulighet foren ny mulighet for ossny mulighet for oss tilmulighet for oss til åfor oss til å gjøreoss til å gjøre dettil å gjøre det riktig

Vi skal ikke bare gjøre tingene riktig, vi skal også gjøre de riktige tingene. -Olaf Thommessen
vi-skal-ikke-bare-gjøre-tingene-riktig-vi-skal-også-gjøre-riktige-tingene
Religion skal bygge folk og skjerpe vår humanitet, gjøre oss mer empatiske og gjøre livet vakkert rundt oss. Gjør det ikke det, så er det ikke verdt noen ting. -Religion
religion-skal-bygge-folk-og-skjerpe-vår-humanitet-gjøre-oss-mer-empatiske-og-gjøre-livet-vakkert-rundt-oss-gjør-det-ikke-det-så-er-det-ikke
Det å finne ut hva man passer til, og sørge for at man får mulighet til å gjøre det, er nøkkelen til lykke. -Utdannelse
det-å-finne-ut-hva-man-passer-til-og-sørge-for-at-man-får-mulighet-til-å-gjøre-det-er-nøkkelen-til-lykke
Kvinnene behandler oss på samme måte som menneskeheten behandler sine guder. De tilber oss, og plager oss alltid for å få oss til å gjøre noe for dem. -Kvinner og menn
kvinnene-behandler-oss-på-samme-måte-som-menneskeheten-behandler-sine-guder-de-tilber-oss-og-plager-oss-alltid-for-å-få-oss-til-å-gjøre-noe-for
Det er Guds vilje at vi ikke alene skal være lykkelige, men at vi skal gjøre oss selv lykkelige. - Det er den samme moral. -Lykke
det-er-guds-vilje-at-vi-ikke-alene-skal-være-lykkelige-men-at-vi-skal-gjøre-oss-selv-lykkelige-det-er-den-samme-moral
Det mange av oss mest av alt trenger, er noen som får oss til å gjøre det vi kan. -Kunne
det-mange-av-oss-mest-av-alt-trenger-er-noen-som-får-oss-til-å-gjøre-det-vi-kan