Siden en politiker aldri tror et ord av hva han sier, blir han temmelig overrasket når han blir tatt på ordet.


siden-politiker-aldri-tror-et-ord-av-hva-han-sier-blir-han-temmelig-overrasket-når-han-blir-tatt-på-ordet
politikersidenpolitikeraldritroretordavhvahansierblirtemmeligoverrasketnårtattordetsiden enen politikerpolitiker aldrialdri trorord avav hvahva hanhan sierblir hanhan temmeligtemmelig overrasketoverrasket nårnår hanhan blirblir tatttatt påsiden en politikeren politiker aldripolitiker aldri troraldri tror ettror et ordet ord avord av hvaav hva hanhva han sierblir han temmelighan temmelig overraskettemmelig overrasket nåroverrasket når hannår han blirhan blir tattblir tatt påtatt på ordetsiden en politiker aldrien politiker aldri trorpolitiker aldri tror etaldri tror et ordtror et ord avet ord av hvaord av hva hanav hva han sierblir han temmelig overraskethan temmelig overrasket nårtemmelig overrasket når hanoverrasket når han blirnår han blir tatthan blir tatt påblir tatt på ordetsiden en politiker aldri troren politiker aldri tror etpolitiker aldri tror et ordaldri tror et ord avtror et ord av hvaet ord av hva hanord av hva han sierblir han temmelig overrasket nårhan temmelig overrasket når hantemmelig overrasket når han bliroverrasket når han blir tattnår han blir tatt påhan blir tatt på ordet

Tre kjennetegn har den som hykler. Han lyver når han snakker, han svikter tillit han blir vist og han holder ikke det han lover. -Hadith
tre-kjennetegn-har-den-som-hykler-han-lyver-når-han-snakker-han-svikter-tillit-han-blir-vist-og-han-holder-ikke-det-han-lover
Og hva politikere angår - hvem i all verden interesserer seg så mye for en avdød politiker at han husker hvilke saker han gikk inn for? -Politiker
og-hva-politikere-angår-hvem-i-all-verden-interesserer-seg-så-mye-for-avdød-politiker-at-han-husker-hvilke-saker-han-gikk-inn-for
Den som ikke er vakker når han er tyve, sterk når han er tredve, rik når han er førti og vis når han er femti, vil aldri bli vakker, sterk, rik og vis. -George Herbert
den-som-ikke-er-vakker-når-han-er-tyve-sterk-når-han-er-tredve-rik-når-han-er-førti-og-vis-når-han-er-femti-vil-aldri-bli-vakker-sterk-rik-og
Når du har tatt absolutt alt fra en mann, er han ikke lenger i din makt. Da er han fri igjen. -Aleksandr Solzjenitsyn
når-du-har-tatt-absolutt-alt-fra-mann-er-han-ikke-lenger-i-din-makt-da-er-han-fri-igjen