Si aldri noe om et menneske som du ikke kan si til det.


si-aldri-noe-om-et-menneske-som-du-ikke-kan-til-det
phil bosmansaldrinoeometmenneskesomduikkekantildetsi aldrialdri noenoe omom etet menneskemenneske somsom dudu ikkeikke kankan sisi tiltil detsi aldri noealdri noe omnoe om etom et menneskeet menneske sommenneske som dusom du ikkedu ikke kanikke kan sikan si tilsi til detsi aldri noe omaldri noe om etnoe om et menneskeom et menneske somet menneske som dumenneske som du ikkesom du ikke kandu ikke kan siikke kan si tilkan si til detsi aldri noe om etaldri noe om et menneskenoe om et menneske somom et menneske som duet menneske som du ikkemenneske som du ikke kansom du ikke kan sidu ikke kan si tilikke kan si til det

Betro deg aldri til et menneske, for et menneske kan ikke forstå et annet menneske. -Amalie Skram
betro-deg-aldri-til-et-menneske-for-et-menneske-kan-ikke-forstå-et-annet-menneske
Frihet er ikke noe du kan kjøpe deg, det er noe du har inni deg, så du kan stå trygt og godt som menneske. -Margreth Olin Mykløen
frihet-er-ikke-noe-du-kan-kjøpe-deg-det-er-noe-du-har-inni-deg-så-du-kan-stå-trygt-og-godt-som-menneske
Det finnes ikke et eneste menneske som ikke helt uventet har opplevd noe godt. Husk det, og du vil aldri tvile på fremtiden. -Nye muligheter
det-finnes-ikke-et-eneste-menneske-som-ikke-helt-uventet-har-opplevd-noe-godt-husk-det-og-du-vil-aldri-tvile-på-fremtiden
Men jeg er et menneske og kan derfor ikke gjøre noe som overgår menneskelige krefter. -Menneske
men-jeg-er-et-menneske-og-kan-derfor-ikke-gjøre-noe-som-overgår-menneskelige-krefter