Selvsagt kan menn være søstre. Vi kaller det bare noe annet. Kamerater, for eksempel. Det er den samme hengivenheten og fellesskapet, uten krav; den samme sjelelige enhet, uten stolthet. Det er den samme forskjelligheten.


selvsagt-kan-menn-være-søstre-vi-kaller-det-bare-noe-annet-kamerater-for-eksempel-det-er-den-samme-hengivenheten-og-fellesskapet-uten-krav-den
mick youngselvsagtkanmennværesøstrevikallerdetbarenoeannetkameraterforeksempeldeterdensammehengivenhetenogfellesskapetutenkravsjeleligeenhetstolthetforskjellighetenselvsagt kankan mennmenn værevære søstrevi kallerkaller detdet barebare noenoe annetdet erer denden sammesamme hengivenhetenhengivenheten ogog fellesskapetuten kravden sammesamme sjeleligesjelelige enhetuten stolthetdet erer denden sammesamme forskjellighetenselvsagt kan mennkan menn væremenn være søstrevi kaller detkaller det baredet bare noebare noe annetdet er dener den sammeden samme hengivenhetensamme hengivenheten oghengivenheten og fellesskapetden samme sjeleligesamme sjelelige enhetdet er dener den sammeden samme forskjelligheten

Om vi forventer at kvinner skal gjøre det samme som menn, må vi lære dem de samme tingene. -Platon
om-vi-forventer-at-kvinner-skal-gjøre-det-samme-som-menn-må-vi-lære-dem-samme-tingene
Tro meg, uten kråker ville ikke livet være det samme. -Fugler
tro-meg-uten-kråker-ville-ikke-livet-være-det-samme
Vi lever alle under den samme himmel, men ikke alle har den samme horisont. -Himmel
vi-lever-alle-under-den-samme-himmel-men-ikke-alle-har-den-samme-horisont
Så vi en bra film, virvlet den opp noe i oss og satte ting i bevegelse, for slik er det jo, verden er alltid den samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg. -Karl Ove Knausgård
så-vi-bra-film-virvlet-den-opp-noe-i-oss-og-satte-ting-i-bevegelse-for-slik-er-det-jo-verden-er-alltid-den-samme-det-er-måten-vi-betrakter-den-på