Selv om vi ikke forstår betyr det ikke at forklaringen ikke eksisterer.


selv-om-vi-ikke-forstår-betyr-det-ikke-at-forklaringen-ikke-eksisterer
madeleine l'engleselvomviikkeforstårbetyrdetatforklaringeneksistererselv omom vivi ikkeikke forstårforstår betyrbetyr detdet ikkeikke atat forklaringenforklaringen ikkeikke eksistererselv om viom vi ikkevi ikke forstårikke forstår betyrforstår betyr detbetyr det ikkedet ikke atikke at forklaringenat forklaringen ikkeforklaringen ikke eksistererselv om vi ikkeom vi ikke forstårvi ikke forstår betyrikke forstår betyr detforstår betyr det ikkebetyr det ikke atdet ikke at forklaringenikke at forklaringen ikkeat forklaringen ikke eksistererselv om vi ikke forstårom vi ikke forstår betyrvi ikke forstår betyr detikke forstår betyr det ikkeforstår betyr det ikke atbetyr det ikke at forklaringendet ikke at forklaringen ikkeikke at forklaringen ikke eksisterer

At vi synes synd på oss selv, betyr ikke at det ikke kan være det. -Selvmedlidenhet
at-vi-synes-synd-på-oss-selv-betyr-ikke-at-det-ikke-kan-være-det
Du kan ikke forstå kunst, spesielt ikke moderne kunst, hvis du ikke forstår at fantasi har verdi i seg selv. -Milan Kundera
du-kan-ikke-forstå-kunst-spesielt-ikke-moderne-kunst-hvis-du-ikke-forstår-at-fantasi-har-verdi-i-seg-selv
Å mislykkes betyr ikke at jeg ikke har oppnådd noenting - det betyr at jeg har lært noe. -Ukjent
Å-mislykkes-betyr-ikke-at-jeg-ikke-har-oppnådd-noenting-det-betyr-at-jeg-har-lært-noe
Å gi opp betyr ikke alltid at du er svak. Noen ganger betyr det at du er sterk nok til å gi slipp. -Ukjent
Å-gi-opp-betyr-ikke-alltid-at-du-er-svak-noen-ganger-betyr-det-at-du-er-sterk-nok-til-å-gi-slipp
Kjærligheten er eller er ikke. Der eksisterer ikke noe mellomstandpunkt. -Kjærlighet er
kjærligheten-er-eller-er-ikke-der-eksisterer-ikke-noe-mellomstandpunkt