Selv når menneskene ikke har noen fordel av det de sier, skal du ikke være for sikker på at de ikke lyver. Noen lyver rett og slett for løgnens egen skyld.


selv-når-menneskene-ikke-har-noen-fordel-av-det-sier-skal-du-ikke-være-for-sikker-på-at-ikke-lyver-noen-lyver-rett-og-slett-for-løgnens-egen
blaise pascalselvnårmenneskeneikkeharnoenfordelavdetsierskalduværeforsikkeratlyvernoenlyverrettogslettløgnensegenskyldselv nårnår menneskenemenneskene ikkeikke harhar noennoen fordelfordel avav detdet dede sierskal dudu ikkeikke værevære forsikker påpå atat dede ikkeikke lyvernoen lyverlyver rettrett ogog slettslett forløgnens egenegen skyldselv når menneskenenår menneskene ikkemenneskene ikke harikke har noenhar noen fordelnoen fordel avfordel av detav det dedet de sierskal du ikkedu ikke væreikke være forvære for sikkerfor sikker påsikker på atpå at deat de ikkede ikke lyvernoen lyver rettlyver rett ogrett og slettog slett forslett for løgnensfor løgnens egenløgnens egen skyld

Det er vanskelig å tro at noen ikke lyver når du vet at du selv ville ha løyet hvis du var i deres sted. -H. L. Mencken
det-er-vanskelig-å-tro-at-noen-ikke-lyver-når-du-vet-at-du-selv-ville-løyet-hvis-du-var-i-deres-sted
Vi lyver mest når vi lyver for oss selv. -Løgn
vi-lyver-mest-når-vi-lyver-for-oss-selv
De eneste menneskene som ikke lyver, er de døde. -Løgn
de-eneste-menneskene-som-ikke-lyver-er-dø
Kvinner lyver så komplisert at man ikke engang kan tro det motsatte av hva de sier. -Kvinner
kvinner-lyver-så-komplisert-at-man-ikke-engang-kan-tro-det-motsatte-av-hva-sier
Men nå er spørsmålet: Har noen av partene noen egentlig fordel av en skilsmisse? -Skilsmisse
men-nå-er-spørsmålet-har-noen-av-partene-noen-egentlig-fordel-av-skilsmisse