Scarlet O'Hara var ikke vakker, men de menn som ble fanget inn av hennes fortryllende utstråling, tenkte sjelden over det.


scarlet-o'hara-var-ikke-vakker-men-menn-som-ble-fanget-inn-av-hennes-fortryllende-utstråling-tenkte-sjelden-over-det
margaret mitchellscarleto'haravarikkevakkermenmennsomblefangetinnavhennesfortryllendeutstrålingtenktesjeldenoverdetscarlet o'harao'hara varvar ikkeikke vakkermen dede mennmenn somsom bleble fangetfanget inninn avav henneshennes fortryllendefortryllende utstrålingtenkte sjeldensjelden overover detscarlet o'hara varo'hara var ikkevar ikke vakkermen de mennde menn sommenn som blesom ble fangetble fanget innfanget inn avinn av hennesav hennes fortryllendehennes fortryllende utstrålingtenkte sjelden oversjelden over detscarlet o'hara var ikkeo'hara var ikke vakkermen de menn somde menn som blemenn som ble fangetsom ble fanget innble fanget inn avfanget inn av hennesinn av hennes fortryllendeav hennes fortryllende utstrålingtenkte sjelden over detscarlet o'hara var ikke vakkermen de menn som blede menn som ble fangetmenn som ble fanget innsom ble fanget inn avble fanget inn av hennesfanget inn av hennes fortryllendeinn av hennes fortryllende utstråling

Da jeg kom til munnen hennes var den halvveis åpen og brennende, og tungen var som en huggende slange mellom tennene hennes. -Kyss
da-jeg-kom-til-munnen-hennes-var-den-halvveis-åpen-og-brennende-og-tungen-var-som-huggende-slange-mellom-tennene-hennes
Vi ville antakelig ikke ha bekymret oss over hva andre tenkte om oss hvis vi visste hvor sjelden de gjorde det. -Olin Miller
vi-ville-antakelig-ikke-bekymret-oss-over-hva-andre-tenkte-om-oss-hvis-vi-visste-hvor-sjelden-gjorde-det
Jeg satte meg i stolen ved vinduet, og tenkte at det går an å være lykkelig, det var ikke så vanskelig likevel, det var bare så uvant og lykken var en forvirrende bukett å holde. -Lykke
jeg-satte-meg-i-stolen-ved-vinduet-og-tenkte-at-det-går-an-å-være-lykkelig-det-var-ikke-så-vanskelig-likevel-det-var-bare-så-uvant-og-lykken-var
Hun tenkte bare at livet - og en liten stripe av tiden viste seg for henne, hennes femti år. -Virginia Woolf
hun-tenkte-bare-at-livet-og-liten-stripe-av-tiden-viste-seg-for-henne-hennes-femti-år