Sannhet har ingenting å gjøre med antallet mennesker som er overbevist.


sannhet-har-ingenting-å-gjøre-med-antallet-mennesker-som-er-overbevist
sannhetsannhetharingentinggjøremedantalletmenneskersomeroverbevistsannhet harhar ingentingingenting åå gjøregjøre medmed antalletantallet menneskermennesker somsom erer overbevistsannhet har ingentinghar ingenting åingenting å gjøreå gjøre medgjøre med antalletmed antallet menneskerantallet mennesker sommennesker som ersom er overbevistsannhet har ingenting åhar ingenting å gjøreingenting å gjøre medå gjøre med antalletgjøre med antallet menneskermed antallet mennesker somantallet mennesker som ermennesker som er overbevistsannhet har ingenting å gjørehar ingenting å gjøre medingenting å gjøre med antalletå gjøre med antallet menneskergjøre med antallet mennesker sommed antallet mennesker som erantallet mennesker som er overbevist

Noen mennesker kan se så opptatt ut med å gjøre ingenting at de virker uunnværlig. -Frank McKinney Hubbard
noen-mennesker-kan-se-så-opptatt-ut-med-å-gjøre-ingenting-at-virker-uunnværlig
Det er blitt en selvfølge at ingenting som har med kunst å gjøre lenger er selvfølgelig. -Kunst
det-er-blitt-selvfølge-at-ingenting-som-har-med-kunst-å-gjøre-lenger-er-selvfølgelig
Det har ingenting med saken å gjøre, sa dommeren om rettferdigheten. -Dømme
det-har-ingenting-med-saken-å-gjøre-sa-dommeren-om-rettferdigheten
Jeg har alltid bekymret meg over mennesker som er villige til å arbeide for ingenting. Ofte er det nettopp det du får av dem: ingenting. -Sam Ervin
jeg-har-alltid-bekymret-meg-over-mennesker-som-er-villige-til-å-arbeide-for-ingenting-ofte-er-det-nettopp-det-du-får-av-dem-ingenting
En menneske som blir overbevist mot sin vilje, er ikke overbevist. -Laurence J. Peter
en-menneske-som-blir-overbevist-mot-vilje-er-ikke-overbevist
En konferanse er et møte mellom viktige mennesker som hver for seg ikke kan gjøre noe, men som sammen kan bestemme at ingenting skal gjøres. -Konferanse
en-konferanse-er-et-møte-mellom-viktige-mennesker-som-hver-for-seg-ikke-kan-gjøre-noe-men-som-sammen-kan-bestemme-at-ingenting-skal-gjøres