Sannelig om vi ikke trenger oljemilliardene. Ellers hadde vi før eller siden måtte begynne å arbeide.


sannelig-om-vi-ikke-trenger-oljemilliardene-ellers-hadde-vi-før-eller-siden-måtte-begynne-å-arbeide
norge og nordmennsanneligomviikketrengeroljemilliardeneellershaddeførellersidenmåttebegynnearbeidesannelig omom vivi ikkeikke trengertrenger oljemilliardeneellers haddehadde vivi førfør ellereller sidensiden måttemåtte begynnebegynne åå arbeidesannelig om viom vi ikkevi ikke trengerikke trenger oljemilliardeneellers hadde vihadde vi førvi før ellerfør eller sideneller siden måttesiden måtte begynnemåtte begynne åbegynne å arbeidesannelig om vi ikkeom vi ikke trengervi ikke trenger oljemilliardeneellers hadde vi førhadde vi før ellervi før eller sidenfør eller siden måtteeller siden måtte begynnesiden måtte begynne åmåtte begynne å arbeidesannelig om vi ikke trengerom vi ikke trenger oljemilliardeneellers hadde vi før ellerhadde vi før eller sidenvi før eller siden måttefør eller siden måtte begynneeller siden måtte begynne åsiden måtte begynne å arbeide

Bankene hadde ikke råd til å finansiere meg, derfor måtte jeg begynne for meg selv. -Samuel Goldwyn
bankene-hadde-ikke-råd-til-å-finansiere-meg-derfor-måtte-jeg-begynne-for-meg-selv
Vi kan ikke iscenesette og kontrollere alt. Før eller siden kommer Den Svære Hånden og feier alt til siden. -Linn Ullmann
vi-kan-ikke-iscenesette-og-kontrollere-alt-før-eller-siden-kommer-den-svære-hånden-og-feier-alt-til-siden
Flaks at hjulet ble funnet opp før bilen, ellers hadde kupéstøyen blitt nesten uutholdelig. -Jan Erik Larssen
flaks-at-hjulet-ble-funnet-opp-før-bilen-ellers-hadde-kupéstøyen-blitt-nesten-uutholdelig
Når lyset fra stjerner som sluknet for omtrent åtte millioner år siden ennå ikke hadde nådd fram til oss, måtte vel jeg kunne bruke noen uker på å komme meg til danseskolen. -Dans
når-lyset-fra-stjerner-som-sluknet-for-omtrent-åtte-millioner-år-siden-ennå-ikke-hadde-nådd-fram-til-oss-måtte-vel-jeg-kunne-bruke-noen-uker-på
Vi er forberedt på enhver uforutsett situasjon som måtte - eller ikke måtte - oppstå. -Al Gore
vi-er-forberedt-på-enhver-uforutsett-situasjon-som-måtte-eller-ikke-måtte-oppstå
Vi kan alle gjøre feil, men jeg har ikke til hensikt å fortelle dere om feilene vi måtte ha - eller ikke måtte ha - gjort. -Al Gore
vi-kan-alle-gjøre-feil-men-jeg-har-ikke-til-hensikt-å-fortelle-dere-om-feilene-vi-måtte-eller-ikke-måtte-gjort