Søstre er ikke noen som kommer og går; søstre er med deg innenfra og ut, fra den dagen du ble født til den dagen du dør.


søstre-er-ikke-noen-som-kommer-og-går-søstre-er-med-deg-innenfra-og-ut-fra-den-dagen-du-ble-født-til-den-dagen-du-dør
søstersøstreerikkenoensomkommeroggårsøstremeddeginnenfrautfradendagendublefødttildørsøstre erer ikkeikke noennoen somsom kommerkommer ogog gårsøstre erer medmed degdeg innenfrainnenfra ogog utfra denden dagendagen dudu bleble fødtfødt tiltil denden dagendagen dudu dørsøstre er ikkeer ikke noenikke noen somnoen som kommersom kommer ogkommer og gårsøstre er meder med degmed deg innenfradeg innenfra oginnenfra og utfra den dagenden dagen dudagen du bledu ble fødtble født tilfødt til dentil den dagenden dagen dudagen du dørsøstre er ikke noener ikke noen somikke noen som kommernoen som kommer ogsom kommer og gårsøstre er med deger med deg innenframed deg innenfra ogdeg innenfra og utfra den dagen duden dagen du bledagen du ble fødtdu ble født tilble født til denfødt til den dagentil den dagen duden dagen du dørsøstre er ikke noen somer ikke noen som kommerikke noen som kommer ognoen som kommer og gårsøstre er med deg innenfraer med deg innenfra ogmed deg innenfra og utfra den dagen du bleden dagen du ble fødtdagen du ble født tildu ble født til denble født til den dagenfødt til den dagen dutil den dagen du dør

Det finnes to dager du ikke skal bekymre deg over. Dagen i går og dagen i morgen. -Robert Burdette
det-finnes-to-dager-du-ikke-skal-bekymre-deg-over-dagen-i-går-og-dagen-i-morgen
Se ikke frem til den dagen lidelsen opphører, for den dagen er du død. -Tennessee Williams
se-ikke-frem-til-den-dagen-lidelsen-opphører-for-den-dagen-er-du-død
Han kommer til å angre den dagen han dør. Hvis han lever så lenge. -Frank Nugent
han-kommer-til-å-angre-den-dagen-han-dør-hvis-han-lever-så-lenge
Den dagen du kom inn i verden, gråt du, mens dine nærmeste var glade. Lev nå således at den dagen du går bort, da gråter dine nærmeste, mens du selv er glad. -Søren Kierkegaard
den-dagen-du-kom-inn-i-verden-gråt-du-mens-dine-nærmeste-var-glade-lev-nå-således-at-den-dagen-du-går-bort-da-gråter-dine-nærmeste-mens-du
Når du avslutter dagen, så befri deg for den. I morgen er en ny dag, med sine håp og løfter altfor dyrebar til at man skulle sløse bort et øyeblikk av den på gårsdagen. -I går - i dag - i morgen
når-du-avslutter-dagen-så-befri-deg-for-den-i-morgen-er-ny-dag-med-sine-håp-og-løfter-altfor-dyrebar-til-at-man-skulle-sløse-bort-et-øyeblikk
Våren kommer en gang i året, og vi ønsker den velkommen. Dagen kommer en gang i døgnet, men vi tar den som en selvfølge. -Vår
våren-kommer-gang-i-året-og-vi-ønsker-den-velkommen-dagen-kommer-gang-i-døgnet-men-vi-tar-den-som-selvfølge