Så vi en bra film, virvlet den opp noe i oss og satte ting i bevegelse, for slik er det jo, verden er alltid den samme, det er måten vi betrakter den på, som forandrer seg.


så-vi-bra-film-virvlet-den-opp-noe-i-oss-og-satte-ting-i-bevegelse-for-slik-er-det-jo-verden-er-alltid-den-samme-det-er-måten-vi-betrakter-den-på
karl ove knausgårdvibrafilmvirvletdenoppnoeossogsattetingbevegelseforslikerdetjoverdenalltidsammemåtenbetraktersomforandrersegså vivi enen brabra filmvirvlet denden oppopp noenoe ii ossoss ogog sattesatte tingting ii bevegelseslik erer detdet joverden erer alltidalltid denden sammedet erer måtenmåten vivi betrakterbetrakter denden påsom forandrerforandrer segså vi envi en braen bra filmvirvlet den oppden opp noeopp noe inoe i ossi oss ogoss og satteog satte tingsatte ting iting i bevegelsefor slik erslik er deter det joverden er alltider alltid denalltid den sammedet er måtener måten vimåten vi betraktervi betrakter denbetrakter den påsom forandrer seg

Som vi for verden viser oss er den mot oss igjen. Den er en skog som svarer slik som det blir ropt i den. -Herman Wildenvey
som-vi-for-verden-viser-oss-er-den-mot-oss-igjen-den-er-skog-som-svarer-slik-som-det-blir-ropt-i-den
Hver generasjon tror at verden går fremover fordi den alltid er i bevegelse. Men en pendel beveger seg også. -George Bernard Shaw
hver-generasjon-tror-at-verden-går-fremover-fordi-den-alltid-er-i-bevegelse-men-pendel-beveger-seg-også
Langsomt dør den som forblir en slave av sine vaner den som hver dag vandrer i samme spor den som ikke forandrer retning den som ikke tar sjanser eller skifter farge på klærne den som ikke snakker med ukjente. -Vane
langsomt-dør-den-som-forblir-slave-av-sine-vaner-den-som-hver-dag-vandrer-i-samme-spor-den-som-ikke-forandrer-retning-den-som-ikke-tar-sjanser-eller