Så lenge mennesket glemmer langsommere enn det lærer, gjør det fremskritt. Det slutter med å gjøre fremskritt og beveger seg baklengs så snart det glemmer raskere og mer enn det kan lære.


så-lenge-mennesket-glemmer-langsommere-enn-det-lærer-gjør-det-fremskritt-det-slutter-med-å-gjøre-fremskritt-og-beveger-seg-baklengs-så-snart
friedrich heinrich jacobilengemennesketglemmerlangsommereenndetlærergjørfremskrittdetsluttermedgjørefremskrittogbevegersegbaklengssnartraskeremerkanlæreså lengelenge mennesketmennesket glemmerglemmer langsommerelangsommere ennenn detdet lærergjør detdet fremskrittdet slutterslutter medmed åå gjøregjøre fremskrittfremskritt ogog bevegerbeveger segseg baklengsbaklengs såså snartsnart detdet glemmerglemmer raskereraskere ogog mermer ennenn detdet kankan læreså lenge mennesketlenge mennesket glemmermennesket glemmer langsommereglemmer langsommere ennlangsommere enn detenn det lærergjør det fremskrittdet slutter medslutter med åmed å gjøreå gjøre fremskrittgjøre fremskritt ogfremskritt og bevegerog beveger segbeveger seg baklengsseg baklengs såbaklengs så snartså snart detsnart det glemmerdet glemmer raskereglemmer raskere ograskere og merog mer ennmer enn detenn det kandet kan lære

Fremskritt, hva er det? At vi kan kjøre fortere på veiene? Nei, fremskritt det er legemets nødvendige hvile og sjelens nødvendige ro. Fremskritt er menneskets trivsel. -Knut Hamsun
fremskritt-hva-er-det-at-vi-kan-kjøre-fortere-på-veiene-nei-fremskritt-det-er-legemets-nødvendige-hvile-og-sjelens-nødvendige-ro-fremskritt-er
Det vi må lære før vi kan gjøre det, det lærer vi ved at vi gjør det. -Lære
det-vi-må-lære-før-vi-kan-gjøre-det-det-lærer-vi-ved-at-vi-gjør-det
Vi har sluttet å tro på fremskritt. For et fremskritt det er! -Fremskritt
vi-har-sluttet-å-tro-på-fremskritt-for-et-fremskritt-det-er
Alderdom: Først glemmer man navn, så glemmer man ansikter, så glemmer man å trekke opp glidelåsen - og til slutt glemmer man å trekke den ned. -George Burns
alderdom-først-glemmer-man-navn-så-glemmer-man-ansikter-så-glemmer-man-å-trekke-opp-glidelåsen-og-til-slutt-glemmer-man-å-trekke-den-ned
Menneskene er aldri lykkeligere eller vakrere enn når de er forelsket, og glemmer seg selv. -Forelskelse
menneskene-er-aldri-lykkeligere-eller-vakrere-enn-når-er-forelsket-og-glemmer-seg-selv
Det samme fremskritt består i at man holder øye med det stedet hvor man kan bli stående. -Fremskritt
det-samme-fremskritt-består-i-at-man-holder-øye-med-det-stedet-hvor-man-kan-bli-stående