Riktig forstått, riktig møtt, kan lidelse vendes til velsignelse, for den utdyper forståelsen av selvet og livet.


riktig-forstått-riktig-møtt-kan-lidelse-vendes-til-velsignelse-for-den-utdyper-forståelsen-av-selvet-og-livet
lidelseriktigforståttriktigmøttkanlidelsevendestilvelsignelsefordenutdyperforståelsenavselvetoglivetriktig forståttriktig møttkan lidelselidelse vendesvendes tiltil velsignelseden utdyperutdyper forståelsenforståelsen avav selvetselvet ogog livetkan lidelse vendeslidelse vendes tilvendes til velsignelsefor den utdyperden utdyper forståelsenutdyper forståelsen avforståelsen av selvetav selvet ogselvet og livetkan lidelse vendes tillidelse vendes til velsignelsefor den utdyper forståelsenden utdyper forståelsen avutdyper forståelsen av selvetforståelsen av selvet ogav selvet og livetkan lidelse vendes til velsignelsefor den utdyper forståelsen avden utdyper forståelsen av selvetutdyper forståelsen av selvet ogforståelsen av selvet og livet

Jeg er allergisk mot riktige meninger. Riktige mennesker. Riktige strøk. Riktig litteratur. Riktig kunst. Riktige medisiner. -Herbjørg Wassmo
jeg-er-allergisk-mot-riktige-meninger-riktige-mennesker-riktige-strøk-riktig-litteratur-riktig-kunst-riktige-medisiner
Der er en lykke i livet som ikke kan vendes til lede: Det at du gleder en annen, det er den eneste glede. -Arnulf Øverland
der-er-lykke-i-livet-som-ikke-kan-vendes-til-lede-det-at-du-gleder-annen-det-er-den-eneste-glede
Husarbeid, hvis du gjør det riktig, tar livet av deg. -Husarbeid
husarbeid-hvis-du-gjør-det-riktig-tar-livet-av-deg
En mening er ikke nødvendigvis riktig bare fordi noen er villig til å dø for den. -Oscar Wilde
en-mening-er-ikke-nødvendigvis-riktig-bare-fordi-noen-er-villig-til-å-dø-for-den
Jeg har med barna mine overalt, kunne aldri tenke meg å sette dem bort i barnehave. Barnehave kan kanskje være pedagogisk riktig, men livet er ikke bare pedagogikk. -Unni Lindell
jeg-har-med-barna-mine-overalt-kunne-aldri-tenke-meg-å-sette-dem-bort-i-barnehave-barnehave-kan-kanskje-være-pedagogisk-riktig-men-livet-er-ikke
Enhver feil er et steg mot det som kan bli riktig. -Erik Lerdahl
enhver-feil-er-et-steg-mot-det-som-kan-bli-riktig