Prat og veltalenhet er ikke det samme: Å snakke og å snakke godt, er to forskjellige ting. En dåre kan prate, men en klok mann taler.


prat-og-veltalenhet-er-ikke-det-samme-Å-snakke-og-å-snakke-godt-er-to-forskjellige-ting-en-dåre-kan-prate-men-klok-mann-taler
veltalenhetpratogveltalenheterikkedetsammesnakkegodttoforskjelligetingdårekanpratemenklokmanntalerprat ogog veltalenhetveltalenhet erer ikkeikke detdet sammeÅ snakkesnakke ogog åå snakkesnakke godtforskjellige tingen dåredåre kankan pratemen enen klokklok mannmann talerprat og veltalenhetog veltalenhet erveltalenhet er ikkeer ikke detikke det sammeÅ snakke ogsnakke og åog å snakkeå snakke godter to forskjelligeen dåre kandåre kan pratemen en kloken klok mannklok mann talerprat og veltalenhet erog veltalenhet er ikkeveltalenhet er ikke deter ikke det sammeÅ snakke og åsnakke og å snakkeog å snakke godter to forskjellige tingen dåre kan pratemen en klok mannen klok mann talerprat og veltalenhet er ikkeog veltalenhet er ikke detveltalenhet er ikke det sammeÅ snakke og å snakkesnakke og å snakke godtmen en klok mann taler

Det er en svak person som ikke kan snakke godt om andre. -Hadith
det-er-svak-person-som-ikke-kan-snakke-godt-om-andre
En egoist er en som insisterer på å snakke om seg selv når du vil snakke om deg. -Ukjent
en-egoist-er-som-insisterer-på-å-snakke-om-seg-selv-når-du-vil-snakke-om-deg
En klok mann taler ikke om sin visdom. -Visdom
en-klok-mann-taler-ikke-om-visdom
Noen ganger kan en bedrøvet mann snakke leiheten rett ut av munnen. -John Steinbeck
noen-ganger-kan-bedrøvet-mann-snakke-leiheten-rett-ut-av-munnen
Det motsatte av å snakke er ikke å lytte. Det motsatte av å snakke er å vente. -Fran Lebowitz
det-motsatte-av-å-snakke-er-ikke-å-lytte-det-motsatte-av-å-snakke-er-å-vente
Hele Leeds står hundre prosent bak manageren, men jeg kan ikke snakke for resten av laget. -Brian Greenhoff
hele-leeds-står-hundre-prosent-bak-manageren-men-jeg-kan-ikke-snakke-for-resten-av-laget