Poesien er døra inn til dei lukka romma. Der inne ventar gleda, sorga, lyset, mørket. Der inne ligg all uroa, der finst alle dei varme kjenslene, all den sugande smerta.


poesien-er-døra-inn-til-dei-lukka-romma-der-inne-ventar-gleda-sorga-lyset-mørket-der-inne-ligg-all-uroa-der-finst-alle-dei-varme-kjenslene-all-den
poesipoesienerdørainntildeilukkarommaderinneventargledasorgalysetmørketliggalluroaderfinstallevarmekjenslenedensugandesmertapoesien erer døradøra inninn tiltil deidei lukkalukka rommader inneinne ventarventar gledader inneinne liggligg allall uroader finstfinst allealle deidei varmevarme kjensleneall denden sugandesugande smertapoesien er døraer døra inndøra inn tilinn til deitil dei lukkadei lukka rommader inne ventarinne ventar gledader inne ligginne ligg allligg all uroader finst allefinst alle deialle dei varmedei varme kjensleneall den sugandeden sugande smerta

Fjella, dei står der dei står, dei veit kor dei hører til. -Fjell
fjella-dei-står-der-dei-står-dei-veit-kor-dei-hører-til
Gutten en fløyte av selju skar, av selju skar - og prøvde om tonen der inne var, der inne var. -Musikk
gutten-fløyte-av-selju-skar-av-selju-skar-og-prøvde-om-tonen-der-inne-var-der-inne-var
Kvifor er folk så uglade? Dei gjeng og ventar si glede frå andre. Dei skulle sjølv glede andre, so vart dei glade. -Arne Garborg
kvifor-er-folk-så-uglade-dei-gjeng-og-ventar-glede-frå-andre-dei-skulle-sjølv-glede-andre-so-vart-dei-glade
Gleda er mest alt for stor til å bera. Hei du vesle, velkommen til jord! Ubrukt er livet ditt, open ligg verda og ventar, og gler seg til dine spor. -Ingvar Moe
gleda-er-mest-alt-for-stor-til-å-bera-hei-du-vesle-velkommen-til-jord-ubrukt-er-livet-ditt-open-ligg-verda-og-ventar-og-gler-seg-til-dine-spor