Planer er bare gode intensjoner med mindre de umiddelbart blir omsatt i hardt arbeid.


planer-er-bare-gode-intensjoner-med-mindre-umiddelbart-blir-omsatt-i-hardt-arbeid
planleggingplanererbaregodeintensjonermedmindreumiddelbartbliromsatthardtarbeidplaner erer barebare godegode intensjonerintensjoner medmed mindremindre dede umiddelbartumiddelbart blirblir omsattomsatt ii hardthardt arbeidplaner er bareer bare godebare gode intensjonergode intensjoner medintensjoner med mindremed mindre demindre de umiddelbartde umiddelbart blirumiddelbart blir omsattblir omsatt iomsatt i hardti hardt arbeidplaner er bare godeer bare gode intensjonerbare gode intensjoner medgode intensjoner med mindreintensjoner med mindre demed mindre de umiddelbartmindre de umiddelbart blirde umiddelbart blir omsattumiddelbart blir omsatt iblir omsatt i hardtomsatt i hardt arbeidplaner er bare gode intensjonerer bare gode intensjoner medbare gode intensjoner med mindregode intensjoner med mindre deintensjoner med mindre de umiddelbartmed mindre de umiddelbart blirmindre de umiddelbart blir omsattde umiddelbart blir omsatt iumiddelbart blir omsatt i hardtblir omsatt i hardt arbeid

Veien til helvete brolagt med gode intensjoner. -Helvete
veien-til-helvete-brolagt-med-gode-intensjoner
Gode intensjoner kveles raskt av rutiner. -Erik Lerdahl
gode-intensjoner-kveles-raskt-av-rutiner
Gode planer er som små lykter man setter ut foran seg, så veien blir lysere, lettere å finne og beriker det nuet man alltid befinner seg i. -Kari Reine
gode-planer-er-som-små-lykter-man-setter-ut-foran-seg-så-veien-blir-lysere-lettere-å-finne-og-beriker-det-nuet-man-alltid-befinner-seg-i
Ideer er ikke sommerfugler, de er et resultat av hardt arbeid. -Rudolf Rolfs
ideer-er-ikke-sommerfugler-er-et-resultat-av-hardt-arbeid
Bak alle oppfylte drømmer ligger inspirasjon - og hardt arbeid. -Drøm
bak-alle-oppfylte-drømmer-ligger-inspirasjon-og-hardt-arbeid
Det påstås at hardt arbeid aldri har skadet noen - men hvorfor ta risken? -Ronald Reagan
det-påstås-at-hardt-arbeid-aldri-har-skadet-noen-men-hvorfor-ta-risken