Pessimisten dreper den drift som oppildner menneskene til å kjempe mot fattigdom, uvitenhet og forbrytelser, og tørker ut alle verdens kilder til glede.


pessimisten-dreper-den-drift-som-oppildner-menneskene-til-å-kjempe-mot-fattigdom-uvitenhet-og-forbrytelser-og-tørker-ut-alle-verdens-kilder-til
pessimistpessimistendreperdendriftsomoppildnermenneskenetilkjempemotfattigdomuvitenhetogforbrytelsertørkerutalleverdenskildergledepessimisten dreperdreper denden driftdrift somsom oppildneroppildner menneskenemenneskene tiltil åå kjempekjempe motmot fattigdomuvitenhet ogog forbrytelserog tørkertørker utut allealle verdensverdens kilderkilder tiltil gledepessimisten dreper dendreper den driftden drift somdrift som oppildnersom oppildner menneskeneoppildner menneskene tilmenneskene til åtil å kjempeå kjempe motkjempe mot fattigdomuvitenhet og forbrytelserog tørker uttørker ut alleut alle verdensalle verdens kilderverdens kilder tilkilder til glede

Ta vare på din glede og din latter! Der ligger kjærligheten til livet og til menneskene. -Anna Wahlgren
ta-vare-på-din-glede-og-din-latter-der-ligger-kjærligheten-til-livet-og-til-menneskene
Enhver feiging kan utkjempe en kamp når han er sikker på å vinne; men vis meg den som har mot til å kjempe når han er sikker på å tape. -Mot
enhver-feiging-kan-utkjempe-kamp-når-han-er-sikker-på-å-vinne-men-vis-meg-den-som-har-mot-til-å-kjempe-når-han-er-sikker-på-å-tape
Menneskene vil krangle for religion, skrive for den, kjempe for den, dø for den - alt annet enn å leve for den. -Religion
menneskene-vil-krangle-for-religion-skrive-for-den-kjempe-for-den-dø-for-den-alt-annet-enn-å-leve-for-den