Personlig synes jeg ikke om farvede fotballsko slik som Kjetil Rekdal har. De burde vært sorte, slik som de var fra starten av.


personlig-synes-jeg-ikke-om-farvede-fotballsko-slik-som-kjetil-rekdal-har-de-burde-vært-sorte-slik-som-var-fra-starten-av
fotballpersonligsynesjegikkeomfarvedefotballskosliksomkjetilrekdalharburdeværtsortevarfrastartenavpersonlig synessynes jegjeg ikkeikke omom farvedefarvede fotballskofotballsko slikslik somsom kjetilkjetil rekdalrekdal harde burdeburde værtvært sorteslik somsom dede varvar frafra startenstarten avpersonlig synes jegsynes jeg ikkejeg ikke omikke om farvedeom farvede fotballskofarvede fotballsko slikfotballsko slik somslik som kjetilsom kjetil rekdalkjetil rekdal harde burde værtburde vært sorteslik som desom de varde var fravar fra startenfra starten avpersonlig synes jeg ikkesynes jeg ikke omjeg ikke om farvedeikke om farvede fotballskoom farvede fotballsko slikfarvede fotballsko slik somfotballsko slik som kjetilslik som kjetil rekdalsom kjetil rekdal harde burde vært sorteslik som de varsom de var frade var fra startenvar fra starten avpersonlig synes jeg ikke omsynes jeg ikke om farvedejeg ikke om farvede fotballskoikke om farvede fotballsko slikom farvede fotballsko slik somfarvede fotballsko slik som kjetilfotballsko slik som kjetil rekdalslik som kjetil rekdal harslik som de var frasom de var fra startende var fra starten av

De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne. -Forfatter
de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
Nå har vi sett målet fra siden, ovenfra og bakfra. En slik skåring burde vi også fått sett nedenfra! -Fotball
nå-har-vi-sett-målet-fra-siden-ovenfra-og-bakfra-en-slik-skåring-burde-vi-også-fått-sett-nedenfra
Det forekommer meg at hvis du og jeg må velge mellom to måter å tenke eller handle på, da burde vi huske på at vi skal dø, og prøve å leve slik at vår død ikke vekker glede i verden. -John Steinbeck
det-forekommer-meg-at-hvis-du-og-jeg-må-velge-mellom-to-måter-å-tenke-eller-handle-på-da-burde-vi-huske-på-at-vi-skal-dø-og-prøve-å-leve-slik
Elsk og gled deg over barna dine slik de er, slik de ser ut, det de gjør, og glem de kvalitetene de ikke har. -Benjamin Spock
elsk-og-gled-deg-over-barna-dine-slik-er-slik-ut-det-gjør-og-glem-kvalitetene-ikke-har
Kjetil Rekdal er den fødte fotballtrener. Han diskuterte sikkert taktikk med jordmora da hun klipte navlestrengen. -Jan Åge Fjørtoft
kjetil-rekdal-er-den-fødte-fotballtrener-han-diskuterte-sikkert-taktikk-med-jordmora-da-hun-klipte-navlestrengen