På en fest er det alltid to slags mennesker - de som vil gå tidlig og de som ikke vil. Problemet er bare at de som regel er gift med hverandre.


på-fest-er-det-alltid-to-slags-mennesker-som-vil-gå-tidlig-og-som-ikke-vil-problemet-er-bare-at-som-regel-er-gift-med-hverandre
ann landersfesterdetalltidtoslagsmenneskersomviltidligogikkevilproblemetbareatregelgiftmedhverandreen festfest erer detdet alltidslags menneskermenneskerde somsom vilvil gågå tidligtidlig ogog dede somsom ikkeikke vilproblemet erer barebare atat dede somsom regelregel erer giftgift medmed hverandrepå en festen fest erfest er deter det alltidalltid to slagsslags menneskerde somde som vilsom vil gåvil gå tidliggå tidlig ogtidlig og deog de somde som ikkesom ikke vilproblemet er bareer bare atbare at deat de somde som regelsom regel erregel er gifter gift medgift med hverandrepå en fest eren fest er detfest er det alltiddet alltid to slagsalltid to slags menneskerde som vilde som vil gåsom vil gå tidligvil gå tidlig oggå tidlig og detidlig og de somog de som ikkede som ikke vilproblemet er bare ater bare at debare at de somat de som regelde som regel ersom regel er giftregel er gift meder gift med hverandrepå en fest er deten fest er det alltider det alltid to slagsdet alltid to slags menneskeralltid to slags menneskerde som vil gåde som vil gå tidligsom vil gå tidlig ogvil gå tidlig og degå tidlig og de somtidlig og de som ikkeog de som ikke vilproblemet er bare at deer bare at de sombare at de som regelat de som regel erde som regel er giftsom regel er gift medregel er gift med hverandre

Store muligheter er som regel forkledd som hardt arbeid, derfor vil de fleste mennesker ikke se dem. -Mulighet
store-muligheter-er-som-regel-forkledd-som-hardt-arbeid-derfor-vil-fleste-mennesker-ikke-se-dem
Tidlig opp og tidlig i seng, og du vil møte svært få av våre mest interessante mennesker. -Døgnrytme
tidlig-opp-og-tidlig-i-seng-og-du-vil-møte-svært-få-av-våre-mest-interessante-mennesker
Om du er tålmodig og venter lenge nok, vil vanligvis noe skje, og det vil som regel være noe du ikke liker. -Tålmodighet
om-du-er-tålmodig-og-venter-lenge-nok-vil-vanligvis-noe-skje-og-det-vil-som-regel-være-noe-du-ikke-liker
De som alltid lar barna gjøre som de vil, har fullstendig misforstått begrepet frihet. Det er direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil. -Oppdragelse
de-som-alltid-lar-barna-gjøre-som-vil-har-fullstendig-misforstått-begrepet-frihet-det-er-direkte-feigt-å-til-sine-barn-gjør-som-dere-vil
Det finnes to slags mennesker: De som forstår paradokset med Akilles og skilpadden, og de som ikke gjør det. -Matematikk
det-finnes-to-slags-mennesker-de-som-forstår-paradokset-med-akilles-og-skilpadden-og-som-ikke-gjør-det
Ingen i Paradis vil tilbake til Jorden, selv ikke for all verdens rikdom, bare de som kjempet på Guds vei. De vil tilbake for ti ganger å dø som martyrer, for de vet hvilken ære det gir hos Gud. -Martyr
ingen-i-paradis-vil-tilbake-til-jorden-selv-ikke-for-all-verdens-rikdom-bare-som-kjempet-på-guds-vei-de-vil-tilbake-for-ti-ganger-å-dø-som