Optimisme i forhold til mulighetene og mot til å tenke uten grenser er det driver oss fremover.


optimisme-i-forhold-til-mulighetene-og-mot-til-å-tenke-uten-grenser-er-det-driver-oss-fremover
fremgangoptimismeforholdtilmuligheteneogmottenkeutengrensererdetdriverossfremoveroptimisme ii forholdforhold tiltil mulighetenemulighetene ogog motmot tiltil åå tenketenke utenuten grensergrenser erer detdet driverdriver ossoss fremoveroptimisme i forholdi forhold tilforhold til mulighetenetil mulighetene ogmulighetene og motog mot tilmot til åtil å tenkeå tenke utentenke uten grenseruten grenser ergrenser er deter det driverdet driver ossdriver oss fremoveroptimisme i forhold tili forhold til muligheteneforhold til mulighetene ogtil mulighetene og motmulighetene og mot tilog mot til åmot til å tenketil å tenke utenå tenke uten grensertenke uten grenser eruten grenser er detgrenser er det driverer det driver ossdet driver oss fremoveroptimisme i forhold til mulighetenei forhold til mulighetene ogforhold til mulighetene og mottil mulighetene og mot tilmulighetene og mot til åog mot til å tenkemot til å tenke utentil å tenke uten grenserå tenke uten grenser ertenke uten grenser er detuten grenser er det drivergrenser er det driver osser det driver oss fremover

Matematikken handler utelukkende om begrepenes forhold til hverandre, uten hensyn til deres forhold til erfaringen. -Matematikk
matematikken-handler-utelukkende-om-begrepenes-forhold-til-hverandre-uten-hensyn-til-deres-forhold-til-erfaringen
Overtroen er i forhold til religionen hva astrologien er i forhold til atstronomien. -Voltaire
overtroen-er-i-forhold-til-religionen-hva-astrologien-er-i-forhold-til-atstronomien
Den som vil eventyret, skal også oppleve det - i forhold til sitt mot. -Dag Hammarskjöld
den-som-vil-eventyret-skal-også-oppleve-det-i-forhold-til-sitt-mot
Grunnen til at vi alle så gjerne tenker godt om andre, er at vi er redde for oss selv. Optimisme beror bare på angst. -Oscar Wilde
grunnen-til-at-vi-alle-så-gjerne-tenker-godt-om-andre-er-at-vi-er-redde-for-oss-selv-optimisme-beror-bare-på-angst