Om politikk er det tåpelig å spå. Man høster ingen ære hvis man får rett, og skam hvis man tar feil.


om-politikk-er-det-tåpelig-å-spå-man-høster-ingen-ære-hvis-man-får-rett-og-skam-hvis-man-tar-feil
ukjentompolitikkerdettåpeligspåmanhøsteringenærehvismanfårrettogskamtarfeilom politikkpolitikk erer detdet tåpeligtåpelig åå spåman høsterhøster ingeningen æreære hvishvis manman fårfår rettog skamskam hvishvis manman tartar feilom politikk erpolitikk er deter det tåpeligdet tåpelig åtåpelig å spåman høster ingenhøster ingen æreingen ære hvisære hvis manhvis man fårman får rettog skam hvisskam hvis manhvis man tarman tar feilom politikk er detpolitikk er det tåpeliger det tåpelig ådet tåpelig å spåman høster ingen ærehøster ingen ære hvisingen ære hvis manære hvis man fårhvis man får rettog skam hvis manskam hvis man tarhvis man tar feilom politikk er det tåpeligpolitikk er det tåpelig åer det tåpelig å spåman høster ingen ære hvishøster ingen ære hvis maningen ære hvis man fårære hvis man får rettog skam hvis man tarskam hvis man tar feil

Dess mer utrygt og kritisk læringsmiljøet er, jo dummere og mer mislykket føler man seg, og dess lengre tid tar det før man lærer det man skal - hvis man i det hele tatt gjør det. -Lære
dess-mer-utrygt-og-kritisk-læringsmiljøet-er-jo-dummere-og-mer-mislykket-føler-man-seg-og-dess-lengre-tid-tar-det-før-man-lærer-det-man-skal
Men man kommer tydeligvis ingen vei hvis man er fornøyd. Alle fremskritt bygger jo på at man er litt misfornøyd. -Beate Grimsrud
men-man-kommer-tydeligvis-ingen-vei-hvis-man-er-fornøyd-alle-fremskritt-bygger-jo-på-at-man-er-litt-misfornøyd
Penger er en tjener hvis man bruker dem riktig, men en hersker hvis man ikke gjør det. -Penger og økonomi
penger-er-tjener-hvis-man-bruker-dem-riktig-men-hersker-hvis-man-ikke-gjør-det
Hvis man først skal gjøre noe, bør man gjøre det skikkelig. Hvis man først skal være kristen, kan man like godt være katolikk. -Muriel Spark
hvis-man-først-skal-gjøre-noe-bør-man-gjøre-det-skikkelig-hvis-man-først-skal-være-kristen-kan-man-like-godt-være-katolikk
Livet er merkelig. Hvis man nekter å godta annet enn det beste, hender det ofte at man får det. -William Somerset Maugham
livet-er-merkelig-hvis-man-nekter-å-godta-annet-enn-det-beste-hender-det-ofte-at-man-får-det