Om noen føler seg støtt av det jeg sa om damer og damefotball, så unnskylder jeg det. Det kan nok misforstås, men det var slett ikke intensjonen.


om-noen-føler-seg-støtt-av-det-jeg-sa-om-damer-og-damefotball-så-unnskylder-jeg-det-det-kan-nok-misforstås-men-det-var-slett-ikke-intensjonen
Åge hareideomnoenfølersegstøttavdetjegsaomdamerogdamefotballunnskylderdetdetkannokmisforståsmenvarslettikkeintensjonenom noennoen følerføler segseg støttstøtt avav detdet jegjeg sasa omom damerdamer ogog damefotballså unnskylderunnskylder jegjeg detdet kankan noknok misforståsmen detdet varvar slettslett ikkeikke intensjonenom noen følernoen føler segføler seg støttseg støtt avstøtt av detav det jegdet jeg sajeg sa omsa om damerom damer ogdamer og damefotballså unnskylder jegunnskylder jeg detdet kan nokkan nok misforståsmen det vardet var slettvar slett ikkeslett ikke intensjonenom noen føler segnoen føler seg støttføler seg støtt avseg støtt av detstøtt av det jegav det jeg sadet jeg sa omjeg sa om damersa om damer ogom damer og damefotballså unnskylder jeg detdet kan nok misforståsmen det var slettdet var slett ikkevar slett ikke intensjonenom noen føler seg støttnoen føler seg støtt avføler seg støtt av detseg støtt av det jegstøtt av det jeg saav det jeg sa omdet jeg sa om damerjeg sa om damer ogsa om damer og damefotballmen det var slett ikkedet var slett ikke intensjonen

Jeg har rett og slett prøvd å skrive så godt jeg kan. Noen ganger er jeg så heldig at jeg skriver bedre enn jeg kan. -Forfatter
jeg-har-rett-og-slett-prøvd-å-skrive-så-godt-jeg-kan-noen-ganger-er-jeg-så-heldig-at-jeg-skriver-bedre-enn-jeg-kan
Det var slett ikke meningen å være morsom - men det var nettopp det morsomme ved det! -Storm P
det-var-slett-ikke-meningen-å-være-morsom-men-det-var-nettopp-det-morsomme-ved-det
«Du er ikke eldre enn du føler deg.» Men det kan være ille nok. -Carl Hammarén
du-er-ikke-eldre-enn-du-føler-deg-men-det-kan-være-ille-nok
Jeg ønsker å være veldig nær noen jeg respekterer og beundrer, og ha noen som føler det på samme måte for meg. -Nærhet
jeg-ønsker-å-være-veldig-nær-noen-jeg-respekterer-og-beundrer-og-noen-som-føler-det-på-samme-måte-for-meg
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen