Om lykken kom så ville jeg bare se lenge på den og stirre på den, så ukjent ville den være.


om-lykken-kom-så-ville-jeg-bare-se-lenge-på-den-og-stirre-på-den-så-ukjent-ville-den-være
lykkeomlykkenkomvillejegbareselengedenogstirredenukjentværeom lykkenlykken komkom såså villeville jegjeg barebare sese lengelenge påpå denden ogog stirrestirre påpå denså ukjentukjent villeville denden væreom lykken komlykken kom såkom så villeså ville jegville jeg barejeg bare sebare se lengese lenge pålenge på denpå den ogden og stirreog stirre påstirre på denså ukjent villeukjent ville denville den væreom lykken kom sålykken kom så villekom så ville jegså ville jeg bareville jeg bare sejeg bare se lengebare se lenge påse lenge på denlenge på den ogpå den og stirreden og stirre påog stirre på denså ukjent ville denukjent ville den væreom lykken kom så villelykken kom så ville jegkom så ville jeg bareså ville jeg bare seville jeg bare se lengejeg bare se lenge påbare se lenge på dense lenge på den oglenge på den og stirrepå den og stirre påden og stirre på denså ukjent ville den være

Hvis vi bare ville være lykkelige, ville det ikke være vanskelig å finne lykken. Men vi vil være lykkeligere enn andre. -Lykke
hvis-vi-bare-ville-være-lykkelige-ville-det-ikke-være-vanskelig-å-finne-lykken-men-vi-vil-være-lykkeligere-enn-andre
Jeg har aldri sagt at det ville være lett, jeg bare sa det ville være verdt det. -Mae West
jeg-har-aldri-sagt-at-det-ville-være-lett-jeg-bare-sa-det-ville-være-verdt-det
Menneskeheten lar seg aldri berøve en illusjon som den har nytte av. Den ville tro på udødeligheten selv om den visste at den tok feil. -Friedrich Nietzsche
menneskeheten-lar-seg-aldri-berøve-illusjon-som-den-har-nytte-av-den-ville-tro-på-udødeligheten-selv-om-den-visste-at-den-tok-feil
Vi visste at verden ikke ville være den samme. -Robert Oppenheimer
vi-visste-at-verden-ikke-ville-være-den-samme
Noen vil bare være en del av det hele. Nyttig, om enn unnselig. Ikke alle trenger hele verden. Jeg ville bare være i fred. -Være seg selv
noen-vil-bare-være-del-av-det-hele-nyttig-om-enn-unnselig-ikke-alle-trenger-hele-verden-jeg-ville-bare-være-i-fred
Hvis den stakkaren av en katt hadde vinger, ville den utrydde spurvene. -Katt
hvis-den-stakkaren-av-katt-hadde-vinger-ville-den-utrydde-spurvene