Og jeg vil hevde at mens enkelte fremragende moderne forfattere kan være utviklende, så vil moderne litteratur som helhet virke nedbrytende.


og-jeg-vil-hevde-at-mens-enkelte-fremragende-moderne-forfattere-kan-være-utviklende-så-vil-moderne-litteratur-som-helhet-virke-nedbrytende
litteraturogjegvilhevdeatmensenkeltefremragendemoderneforfatterekanværeutviklendelitteratursomhelhetvirkenedbrytendeog jegjeg vilvil hevdehevde atat mensmens enkelteenkelte fremragendefremragende modernemoderne forfattereforfattere kankan værevære utviklendeså vilvil modernemoderne litteraturlitteratur somsom helhethelhet virkevirke nedbrytendeog jeg viljeg vil hevdevil hevde athevde at mensat mens enkeltemens enkelte fremragendeenkelte fremragende modernefremragende moderne forfatteremoderne forfattere kanforfattere kan værekan være utviklendeså vil modernevil moderne litteraturmoderne litteratur somlitteratur som helhetsom helhet virkehelhet virke nedbrytendeog jeg vil hevdejeg vil hevde atvil hevde at menshevde at mens enkelteat mens enkelte fremragendemens enkelte fremragende moderneenkelte fremragende moderne forfatterefremragende moderne forfattere kanmoderne forfattere kan væreforfattere kan være utviklendeså vil moderne litteraturvil moderne litteratur sommoderne litteratur som helhetlitteratur som helhet virkesom helhet virke nedbrytendeog jeg vil hevde atjeg vil hevde at mensvil hevde at mens enkeltehevde at mens enkelte fremragendeat mens enkelte fremragende modernemens enkelte fremragende moderne forfattereenkelte fremragende moderne forfattere kanfremragende moderne forfattere kan væremoderne forfattere kan være utviklendeså vil moderne litteratur somvil moderne litteratur som helhetmoderne litteratur som helhet virkelitteratur som helhet virke nedbrytende

De gode forfatterne skriver på en måte som kan bli moderne, de middelmådige slik som var moderne og de dårlige slik som er moderne. -Forfatter
de-gode-forfatterne-skriver-på-måte-som-kan-bli-moderne-middelmådige-slik-som-var-moderne-og-dårlige-slik-som-er-moderne
Jeg vil ikke være med på å utvanne likestillingen eller omdøpe den til noe annet. Hvis noen oppfatter den som usexy, får vi sørge for at den blir mer moderne. -Kristin Mile
jeg-vil-ikke-være-med-på-å-utvanne-likestillingen-eller-omdøpe-den-til-noe-annet-hvis-noen-oppfatter-den-som-usexy-får-vi-sørge-for-at-den-blir
All moderne amerikansk litteratur kommer fra en bok av Mark Twain som heter Huckleberry Finn. -Ernest Hemingway
all-moderne-amerikansk-litteratur-kommer-fra-bok-av-mark-twain-som-heter-huckleberry-finn
Jeg vil hevde at vi begge er atister, jeg tror bare på en gud mindre enn deg. Når du skjønner hvorfor du forkaster alle andre guder, vil du skjønne hvorfor jeg forkaster din. -Stephen F. Roberts
jeg-vil-hevde-at-vi-begge-er-atister-jeg-tror-bare-på-gud-mindre-enn-deg-når-du-skjønner-hvorfor-du-forkaster-alle-andre-guder-vil-du-skjønne
Kvinner vil enkelte ganger bekjenne sine synder, men jeg har aldri hørt om en kvinne som vil innrømme sine feil. -Kvinner
kvinner-vil-enkelte-ganger-bekjenne-sine-synder-men-jeg-har-aldri-hørt-om-kvinne-som-vil-innrømme-sine-feil