Og det sier jeg deg: Du er Peter; på denne klippe vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den.


og-det-sier-jeg-deg-du-er-peter-på-denne-klippe-vil-jeg-bygge-min-kirke-og-dødsrikets-porter-skal-ikke-få-makt-over-den
kirkeogdetsierjegdegduerpeterdenneklippevilbyggeminkirkeogdødsriketsporterskalikkemaktoverdenog detdet siersier jegjeg degdu erer peterpå dennedenne klippeklippe vilvil jegjeg byggebygge minmin kirkeog dødsriketsdødsrikets porterporter skalskal ikkeikke fåfå maktmakt overover denog det sierdet sier jegsier jeg degdu er peterpå denne klippedenne klippe vilklippe vil jegvil jeg byggejeg bygge minbygge min kirkeog dødsrikets porterdødsrikets porter skalporter skal ikkeskal ikke fåikke få maktfå makt overmakt over denog det sier jegdet sier jeg degpå denne klippe vildenne klippe vil jegklippe vil jeg byggevil jeg bygge minjeg bygge min kirkeog dødsrikets porter skaldødsrikets porter skal ikkeporter skal ikke fåskal ikke få maktikke få makt overfå makt over denog det sier jeg degpå denne klippe vil jegdenne klippe vil jeg byggeklippe vil jeg bygge minvil jeg bygge min kirkeog dødsrikets porter skal ikkedødsrikets porter skal ikke fåporter skal ikke få maktskal ikke få makt overikke få makt over den

Jeg forlanger ikke dype meninger, men hvis du sier noe, vil jeg gjerne du skal mene det. Jeg tror vi skal være tydelige med hverandre, jeg. Så blir det ikke så mange misforståelser mellom folk. -Finn Schjøll
jeg-forlanger-ikke-dype-meninger-men-hvis-du-sier-noe-vil-jeg-gjerne-du-skal-mene-det-jeg-tror-vi-skal-være-tydelige-med-hverandre-jeg-så-blir-det
Hvis du aldri vil se en mann igjen, skal du bare si: «Jeg elsker deg, jeg vil gifte meg med deg, jeg vil ha barn med deg.» Da forsvinner han med lynets hastighet. -Kvinner og menn
hvis-du-aldri-vil-se-mann-igjen-skal-du-bare-jeg-elsker-deg-jeg-vil-gifte-meg-med-deg-jeg-vil-barn-med-deg-da-forsvinner-han-med-lynets-hastighet
Jeg lever, jeg lar meg leve, for at Borges skal bli i stand til å utpønske sin litteratur, og i denne litteraturen ser jeg min berettigelse. -Litteratur
jeg-lever-jeg-lar-meg-leve-for-at-borges-skal-bli-i-stand-til-å-utpønske-litteratur-og-i-denne-litteraturen-jeg-min-berettigelse
Du sier ikke hva feil jeg gjorde men likevel må jeg gå planken Når jeg prøver å ta deg på ordet vil du heller bli tatt på tanken -Kommunikasjon
du-sier-ikke-hva-feil-jeg-gjorde-men-likevel-må-jeg-gå-planken-når-jeg-prøver-å-ta-deg-på-ordet-vil-du-heller-bli-tatt-på-tanken