Og det ble vinter og vannene frøs til, det var som om alt innrettede seg til begravelse.


og-det-ble-vinter-og-vannene-frøs-til-det-var-som-om-alt-innrettede-seg-til-begravelse
vinterogdetblevinterogvannenefrøstilvarsomomaltinnrettedesegtilbegravelseog detdet bleble vintervinter ogog vannenevannene frøsfrøs tildet varvar somsom omom altalt innrettedeinnrettede segseg tiltil begravelseog det bledet ble vinterble vinter ogvinter og vanneneog vannene frøsvannene frøs tildet var somvar som omsom om altom alt innrettedealt innrettede seginnrettede seg tilseg til begravelseog det ble vinterdet ble vinter ogble vinter og vannenevinter og vannene frøsog vannene frøs tildet var som omvar som om altsom om alt innrettedeom alt innrettede segalt innrettede seg tilinnrettede seg til begravelseog det ble vinter ogdet ble vinter og vanneneble vinter og vannene frøsvinter og vannene frøs tildet var som om altvar som om alt innrettedesom om alt innrettede segom alt innrettede seg tilalt innrettede seg til begravelse

Det finnes optimister som gleder seg til at det skal bli vinter, slik at de kan begynne å glede seg til at det skal bli sommer. -Frejlif Olsen
det-finnes-optimister-som-gleder-seg-til-at-det-skal-bli-vinter-slik-at-kan-begynne-å-glede-seg-til-at-det-skal-bli-sommer
Og frøs enn alle hjerter til, ble lukket alle hender, din kjærlighet dog varm og mild mot hele verden brenner. -Edin Holme
og-frøs-enn-alle-hjerter-til-ble-lukket-alle-hender-din-kjærlighet-dog-varm-og-mild-mot-hele-verden-brenner
Det var vakkert fordi det var et godt, fredfylt hjem. Det var lett å leve der. Alt som ville skapt bitterhet og hat andre steder, ble glattet ut med mildhet der. Det skal være slik i et hjem. -Selma Lagerlöf
det-var-vakkert-fordi-det-var-et-godt-fredfylt-hjem-det-var-lett-å-leve-der-alt-som-ville-skapt-bitterhet-og-hat-andre-steder-ble-glattet-ut-med
Vinter'n gikk som vanlig. Det var ikke mange fuglene som sang. Likevel tror jeg at våren vil prøve seg nok en gang! -Lillebjørn Nilsen
vinter'n-gikk-som-vanlig-det-var-ikke-mange-fuglene-som-sang-likevel-tror-jeg-at-våren-vil-prøve-seg-nok-gang