Og døden, som jeg alltid hadde betraktet som den viktigste størrelsen i livet, mørk, dragende, var ikke mer enn et rør som springer lekk, en gren som knekker i vinden, en jakke som glir av kleshengeren og faller ned på gulvet.


og-døden-som-jeg-alltid-hadde-betraktet-som-den-viktigste-størrelsen-i-livet-mørk-dragende-var-ikke-mer-enn-et-rør-som-springer-lekk-gren-som
karl ove knausgårdogdødensomjegalltidhaddebetraktetdenviktigstestørrelsenlivetmørkdragendevarikkemerennetrørspringerlekkgrenknekkervindenjakkegliravkleshengerenogfallernedgulvetog dødensom jegjeg alltidalltid haddehadde betraktetbetraktet somsom denden viktigsteviktigste størrelsenstørrelsen ii livetvar ikkeikke mermer ennenn etet rørrør somsom springerspringer lekken grengren somsom knekkerknekker ii vindenen jakkejakke somsom glirglir avav kleshengerenkleshengeren ogog fallerfaller nedned påpå gulvetsom jeg alltidjeg alltid haddealltid hadde betraktethadde betraktet sombetraktet som densom den viktigsteden viktigste størrelsenviktigste størrelsen istørrelsen i livetvar ikke merikke mer ennmer enn etenn et røret rør somrør som springersom springer lekken gren somgren som knekkersom knekker iknekker i vindenen jakke somjakke som glirsom glir avglir av kleshengerenav kleshengeren ogkleshengeren og fallerog faller nedfaller ned påned på gulvet

Ta vinden som den blåser, regnet som det faller og kvinnen som hun er. -Kvinner
ta-vinden-som-den-blå-regnet-som-det-faller-og-kvinnen-som-hun-er
Jeg skulle ønske jeg var død; det er et vanlig ønske, som, i hvert fall av og til, viser at det finnes noe som er mer verd enn livet. -Livet og døden
jeg-skulle-ønske-jeg-var-død-det-er-et-vanlig-ønske-som-i-hvert-fall-av-og-til-viser-at-det-finnes-noe-som-er-mer-verd-enn-livet
Livet inngir mer frykt enn døden - det er livet som er det store ukjente. -Livet og døden
livet-inngir-mer-frykt-enn-døden-det-er-livet-som-er-det-store-ukjente
Spør noen hva kjærligheten er, da er den intet annet enn en vind som suser i rosene og derpå stilner av. Men ofte er den også et ubrytelig seil som varer for livet, varer til døden. -Knut Hamsun
spør-noen-hva-kjærligheten-er-da-er-den-intet-annet-enn-vind-som-suser-i-rosene-og-derpå-stilner-av-men-ofte-er-den-også-et-ubrytelig-seil-som
Gå gjennom dette lille stykke tid i samsvar med naturens vesen og avslutt fornøyd din reise, slik som en oliven faller ned når den er moden og takker treet som har den. -Leveregler
gå-gjennom-dette-lille-stykke-tid-i-samsvar-med-naturens-vesen-og-avslutt-fornøyd-din-reise-slik-som-oliven-faller-ned-når-den-er-moden-og-takker