Nyt de små tingene, for en dag vil du kanskje se tilbake og oppdage at det var de som var de store.


nyt-små-tingene-for-dag-vil-du-kanskje-se-tilbake-og-oppdage-at-det-var-som-var-store
robert braultnytsmåtingenefordagvildukanskjesetilbakeogoppdageatdetvarsomstorenyt dede småsmå tingeneen dagdag vilvil dudu kanskjekanskje sese tilbaketilbake ogog oppdageoppdage atat detdet varvar dede somsom varvar dede storenyt de småde små tingenefor en dagen dag vildag vil duvil du kanskjedu kanskje sekanskje se tilbakese tilbake ogtilbake og oppdageog oppdage atoppdage at detat det vardet var devar de somde som varsom var devar de storenyt de små tingenefor en dag vilen dag vil dudag vil du kanskjevil du kanskje sedu kanskje se tilbakekanskje se tilbake ogse tilbake og oppdagetilbake og oppdage atog oppdage at detoppdage at det varat det var dedet var de somvar de som varde som var desom var de storefor en dag vil duen dag vil du kanskjedag vil du kanskje sevil du kanskje se tilbakedu kanskje se tilbake ogkanskje se tilbake og oppdagese tilbake og oppdage attilbake og oppdage at detog oppdage at det varoppdage at det var deat det var de somdet var de som varvar de som var dede som var de store

Det var sant, tenkte hun, at de store tingene vekker ærefrykt i oss, men de små tingene berører oss. -De små ting
det-var-sant-tenkte-hun-at-store-tingene-vekker-ærefrykt-i-oss-men-små-tingene-berører-oss
Karakter er resultatet av alle de små tingene du var for opptatt til å gjøre i går, men som du likevel gjorde. -Mignon McLaughlin
karakter-er-resultatet-av-alle-små-tingene-du-var-for-opptatt-til-å-gjøre-i-går-men-som-du-likevel-gjorde
Jeg var nesten det verste av alt. Jeg var alminnelig. Jeg var nesten usynlig, var jeg ikke? Og jeg var kanskje det lykkeligste mennesket du kunne ha kjent. -Johan Harstad
jeg-var-nesten-det-verste-av-alt-jeg-var-alminnelig-jeg-var-nesten-usynlig-var-jeg-ikke-og-jeg-var-kanskje-det-lykkeligste-mennesket-du-kunne
Det var så opplagt at vi var bestemt for hverandre. Så opplagt at jeg var den eneste mann i vår krets som kunne elske deg når han visste hvordan du egentlig var ... -Margaret Mitchell
det-var-så-opplagt-at-vi-var-bestemt-for-hverandre-så-opplagt-at-jeg-var-den-eneste-mann-i-vår-krets-som-kunne-elske-deg-når-han-visste-hvordan