Nordmenn som preker om krig og fred, er litt som katolske prester som forkynner om ekteskap og sex uten å ha egen erfaring.


nordmenn-som-preker-om-krig-og-fred-er-litt-som-katolske-prester-som-forkynner-om-ekteskap-og-sex-uten-å-egen-erfaring
norge og nordmennnordmennsomprekeromkrigogfrederlittkatolskepresterforkynnerekteskapsexutenegenerfaringnordmenn somsom prekerpreker omom krigkrig ogog freder littlitt somsom katolskekatolske presterprester somsom forkynnerforkynner omom ekteskapekteskap ogog sexsex utenuten åha egenegen erfaringnordmenn som prekersom preker ompreker om krigom krig ogkrig og freder litt somlitt som katolskesom katolske presterkatolske prester somprester som forkynnersom forkynner omforkynner om ekteskapom ekteskap ogekteskap og sexog sex utensex uten åuten å haå ha egenha egen erfaringnordmenn som preker omsom preker om krigpreker om krig ogom krig og freder litt som katolskelitt som katolske prestersom katolske prester somkatolske prester som forkynnerprester som forkynner omsom forkynner om ekteskapforkynner om ekteskap ogom ekteskap og sexekteskap og sex utenog sex uten åsex uten å hauten å ha egenå ha egen erfaringnordmenn som preker om krigsom preker om krig ogpreker om krig og freder litt som katolske presterlitt som katolske prester somsom katolske prester som forkynnerkatolske prester som forkynner omprester som forkynner om ekteskapsom forkynner om ekteskap ogforkynner om ekteskap og sexom ekteskap og sex utenekteskap og sex uten åog sex uten å hasex uten å ha egenuten å ha egen erfaring

En mann som preker moral, er som regel en hykler, og de kvinnene som gjør det, er uten unntak stygge. -Oscar Wilde
en-mann-som-preker-moral-er-som-regel-hykler-og-kvinnene-som-gjør-det-er-uten-unntak-stygge
Et menneske som er så kjedelig at det lærer bare av egen erfaring, er for kjedelig til å lære noe viktig av erfaring. -Don Marquis
et-menneske-som-er-så-kjedelig-at-det-lærer-bare-av-egen-erfaring-er-for-kjedelig-til-å-lære-noe-viktig-av-erfaring
Et liv uten bøker er som en barndom uten eventyr, en ungdom uten kjærlighet, en alderdom uten fred. -Carl Petter Fröhling
et-liv-uten-bøker-er-som-barndom-uten-eventyr-ungdom-uten-kjærlighet-alderdom-uten-fred
Ingen fører større ord om fred enn voldsherskere som forbereder krig, men som ennå ikke har rustet ferdig. -Stefan Zweig
ingen-fører-større-ord-om-fred-enn-voldsherskere-som-forbereder-krig-men-som-ennå-ikke-har-rustet-ferdig
Den som er i krig med andre, har ikke fred med seg selv. -Krig
den-som-er-i-krig-med-andre-har-ikke-fred-med-seg-selv
Det kan finnes fred uten glede, og glede uten fred, men de to sammen skaper lykke. -Fred
det-kan-finnes-fred-uten-glede-og-glede-uten-fred-men-to-sammen-skaper-lykke