Noen spår alltid dårlig vær, og det kan jo ikke skade? De får jo skryt om de får rett og ved feil blir alle glade!


noen-spår-alltid-dårlig-vær-og-det-kan-jo-ikke-skade-de-får-jo-skryt-om-får-rett-og-ved-feil-blir-alle-glade
værnoenspåralltiddårligværogdetkanjoikkeskadefårskrytomrettvedfeilblirallegladenoen spårspår alltidalltid dårligdårlig værog detdet kankan jojo ikkeikke skadede fårfår jojo skrytskryt omom dede fårfår rettrett ogog vedved feilfeil blirblir allealle gladenoen spår alltidspår alltid dårligalltid dårlig værog det kandet kan jokan jo ikkejo ikke skadede får jofår jo skrytjo skryt omskryt om deom de fårde får rettfår rett ogrett og vedog ved feilved feil blirfeil blir alleblir alle gladenoen spår alltid dårligspår alltid dårlig værog det kan jodet kan jo ikkekan jo ikke skadede får jo skrytfår jo skryt omjo skryt om deskryt om de fårom de får rettde får rett ogfår rett og vedrett og ved feilog ved feil blirved feil blir allefeil blir alle gladenoen spår alltid dårlig værog det kan jo ikkedet kan jo ikke skadede får jo skryt omfår jo skryt om dejo skryt om de fårskryt om de får rettom de får rett ogde får rett og vedfår rett og ved feilrett og ved feil blirog ved feil blir alleved feil blir alle glade

Du skulle gifte deg. Får du en god kone, blir du lykkelig. Får du en dårlig kone, blir du filosof. -Sokrates
du-skulle-gifte-deg-får-du-god-kone-blir-du-lykkelig-får-du-dårlig-kone-blir-du-filosof
En ekte pessimist blir enda tristere når han alltid får rett. -Jacob Paludan
en-ekte-pessimist-blir-enda-tristere-når-han-alltid-får-rett
Det kan vel være at han som er god i matte og dårlig i fotball får andre mattestykker enn de som ikke kan regne, og han blir vel ikke fratatt blyanten for at han ikke skal bli så mye bedre i matte enn de andre? -Talent
det-kan-vel-være-at-han-som-er-god-i-matte-og-dårlig-i-fotball-får-andre-mattestykker-enn-som-ikke-kan-regne-og-han-blir-vel-ikke-fratatt-blyanten
Muslimer skal ikke straffe om det kan unngås. En anklaget skal helst gå fri. For det er bedre å gjøre feil ved å tilgi, enn ved at en uskyldig blir dømt. -Hadith
muslimer-skal-ikke-straffe-om-det-kan-unngås-en-anklaget-skal-helst-gå-fri-for-det-er-bedre-å-gjøre-feil-ved-å-tilgi-enn-ved-at-uskyldig-blir
Om politikk er det tåpelig å spå. Man høster ingen ære hvis man får rett, og skam hvis man tar feil. -Ukjent
om-politikk-er-det-tåpelig-å-spå-man-høster-ingen-ære-hvis-man-får-rett-og-skam-hvis-man-tar-feil
Hvis du ikke får barn, blir du syk av lengsel. Får du barn, blir du syk av bekymring. -Barn
hvis-du-ikke-får-barn-blir-du-syk-av-lengsel-får-du-barn-blir-du-syk-av-bekymring