Noe du bør være forberedt på, er at andre mennesker ikke alltid deler din drøm.


noe-du-bør-være-forberedt-på-er-at-andre-mennesker-ikke-alltid-deler-din-drøm
linda ronstadtnoedubørværeforberedteratandremenneskerikkealltiddelerdindrømnoe dudu børbør værevære forberedtforberedt påer atandre menneskermennesker ikkeikke alltidalltid delerdeler dindin drømnoe du børdu bør værebør være forberedtvære forberedt påer at andreat andre menneskerandre mennesker ikkemennesker ikke alltidikke alltid deleralltid deler dindeler din drømnoe du bør væredu bør være forberedtbør være forberedt påer at andre menneskerat andre mennesker ikkeandre mennesker ikke alltidmennesker ikke alltid delerikke alltid deler dinalltid deler din drømnoe du bør være forberedtdu bør være forberedt påer at andre mennesker ikkeat andre mennesker ikke alltidandre mennesker ikke alltid delermennesker ikke alltid deler dinikke alltid deler din drøm

Vær forberedt på alt, ikke sverg på noe, og ikke bli forundret over noe. -Leveregler
vær-forberedt-på-alt-ikke-sverg-på-noe-og-ikke-bli-forundret-over-noe
Godhet er noe så enkelt som alltid å være til stede for andre, aldri søke seg selv. -Dag Hammarskjöld
godhet-er-noe-så-enkelt-som-alltid-å-være-til-stede-for-andre-aldri-søke-seg-selv
Smerte er ekte når du får andre mennesker til å tro at det gjør vondt. Hvis ingen andre enn du tror på det, er smerten din galskap eller hysteri. -Naomi Wolf
smerte-er-ekte-når-du-får-andre-mennesker-til-å-tro-at-det-gjør-vondt-hvis-ingen-andre-enn-du-tror-på-det-er-smerten-din-galskap-eller-hysteri
Ledelsen er ikke noe annet enn å motivere andre mennesker. -Ledelse
ledelsen-er-ikke-noe-annet-enn-å-motivere-andre-mennesker
Slektninger er, oppriktig talt, en trist forsamling mennesker som ikke har den ringeste idé om hvordan de bør leve og når de bør dø. -Ukjent
slektninger-er-oppriktig-talt-trist-forsamling-mennesker-som-ikke-har-den-ringeste-idé-om-hvordan-bør-leve-og-når-bør-dø
En avslutning bør alltid være virkningsfull. -Henrik Ibsen
en-avslutning-bør-alltid-være-virkningsfull