Noe av det vanskeligste som foreldre i det hele tatt kommer ut for, er å få et barn til å forstå at «Nei» er en fullstendig setning.


noe-av-det-vanskeligste-som-foreldre-i-det-hele-tatt-kommer-ut-for-er-å-få-et-barn-til-å-forstå-at-nei-er-fullstendig-setning
ukjentnoeavdetvanskeligstesomforeldreheletattkommerutforeretbarntilforståatneifullstendigsetningnoe avav detdet vanskeligstevanskeligste somsom foreldreforeldre ii detdet helehele tatttatt kommerkommer utut forer åfå etet barnbarn tiltil åå forståforstå atat «nei»«nei» erer enen fullstendigfullstendig setningnoe av detav det vanskeligstedet vanskeligste somvanskeligste som foreldresom foreldre iforeldre i deti det heledet hele tatthele tatt kommertatt kommer utkommer ut forer å fåå få etfå et barnet barn tilbarn til åtil å forståå forstå atforstå at «nei»at «nei» er«nei» er ener en fullstendigen fullstendig setningnoe av det vanskeligsteav det vanskeligste somdet vanskeligste som foreldrevanskeligste som foreldre isom foreldre i detforeldre i det helei det hele tattdet hele tatt kommerhele tatt kommer uttatt kommer ut forer å få etå få et barnfå et barn tilet barn til åbarn til å forståtil å forstå atå forstå at «nei»forstå at «nei» erat «nei» er en«nei» er en fullstendiger en fullstendig setningnoe av det vanskeligste somav det vanskeligste som foreldredet vanskeligste som foreldre ivanskeligste som foreldre i detsom foreldre i det heleforeldre i det hele tatti det hele tatt kommerdet hele tatt kommer uthele tatt kommer ut forer å få et barnå få et barn tilfå et barn til ået barn til å forståbarn til å forstå attil å forstå at «nei»å forstå at «nei» erforstå at «nei» er enat «nei» er en fullstendig«nei» er en fullstendig setning

Foreldre har lov til å være uhemmet taktløse og infame mot sine barn uten at noen bebreider dem. Og på toppen av det hele krever de at barna skal elske og ære dem. -Kerstin Thorvall
foreldre-har-lov-til-å-være-uhemmet-taktløse-og-infame-mot-sine-barn-uten-at-noen-bebreider-dem-og-på-toppen-av-det-hele-krever-at-barna-skal
De som alltid lar barna gjøre som de vil, har fullstendig misforstått begrepet frihet. Det er direkte feigt å si til sine barn: Gjør som dere vil. -Oppdragelse
de-som-alltid-lar-barna-gjøre-som-vil-har-fullstendig-misforstått-begrepet-frihet-det-er-direkte-feigt-å-til-sine-barn-gjør-som-dere-vil
Det vanskeligste å forstå her i verden er inntekstsskatten. -Skatt
det-vanskeligste-å-forstå-her-i-verden-er-inntekstsskatten
Få er de foreldre som til fulle har forstått hvilket enormt ansvar det ligger i dette å sette barn til verden og forme dem til tenkende og handlende og velgende individer. -Foreldre
få-er-foreldre-som-til-fulle-har-forstått-hvilket-enormt-ansvar-det-ligger-i-dette-å-sette-barn-til-verden-og-forme-dem-til-tenkende-og-handlende
Får ikke ens barn en opprørsfase, så har man nesten gjort noe galt selv, som foreldre. -Sonja
får-ikke-ens-barn-opprørsfase-så-har-man-nesten-gjort-noe-galt-selv-som-foreldre