Nederlagene er som det visne løv - av den muld skal vi gro.


nederlagene-er-som-det-visne-løv-av-den-muld-skal-vi-gro
nederlagnederlageneersomdetvisneløvavdenmuldskalvigronederlagene erer somsom detdet visnevisne løvløvavav denden muldmuld skalskal vivi gronederlagene er somer som detsom det visnedet visne løvvisne løvav denav den muldden muld skalmuld skal viskal vi gronederlagene er som deter som det visnesom det visne løvdet visne løvav den muldav den muld skalden muld skal vimuld skal vi gronederlagene er som det visneer som det visne løvsom det visne løvav den muld skalav den muld skal viden muld skal vi gro

Nederlagene skal opp i lyset, ikke graves ned. Det er på den måten man blir menneske.I vår politiske tradisjon har vi følgende kjønn: Vi har Gro, vi har høvdinger og tullinger. Kvinner som vil spille en politisk betydelig rolle, måles i grader av Gro.Er en blomst nær ved å visne, den forfriskes kan igjen. Og et hjerte som vil briste, det kan trøstes av en venn.Jeg kan vanskelig tro at Gro Harlem Brundtland har et åndsliv. Hun er en arbeidsom, hederlig oversykesøster på et stort sykehus med to avdelinger. En liten og en stor. Den ene er psykiatrisk avdeling Norge, og den andre er et globalt pleiehjem med fem milliarder pasienter. Det beste man kan si om Gro, er at hun springer så fort hun kan i korridorene. Hun kan knapt lese eller skrive, men det er et problem hun deler med mange.En blomst må en gang visne hvis den ikke er kunstig.Hun bærer blåveis i sine hender, den første hilsen fra vårens muld. Hun møter meg som en venn hun kjenner, og står og smiler så tillitsfull.