Når vi betrakter julen som har vært, ser vi som regel at det er de enkle tingene - ikke de store anledningene - som stråler mest av lykke.


når-vi-betrakter-julen-som-har-vært-vi-som-regel-at-det-er-enkle-tingene-ikke-store-anledningene-som-stråler-mest-av-lykke
julnårvibetrakterjulensomharværtregelatdeterenkletingeneikkestoreanledningenestrålermestavlykkenår vivi betrakterbetrakter julenjulen somsom harhar værtser vivi somsom regelregel atat detdet erer dede enkleenkle tingenetingeneikkeikke dede storestore anledningeneanledningenesomsom strålerstråler mestmest avav lykkenår vi betraktervi betrakter julenbetrakter julen somjulen som harsom har værtser vi somvi som regelsom regel atregel at detat det erdet er deer de enklede enkle tingeneenkle tingeneikke deikke de storede store anledningenestore anledningenesom strålersom stråler meststråler mest avmest av lykkenår vi betrakter julenvi betrakter julen sombetrakter julen som harjulen som har værtser vi som regelvi som regel atsom regel at detregel at det erat det er dedet er de enkleer de enkle tingenede enkle tingeneikke de storeikke de store anledningenede store anledningenesom stråler mestsom stråler mest avstråler mest av lykkenår vi betrakter julen somvi betrakter julen som harbetrakter julen som har værtser vi som regel atvi som regel at detsom regel at det erregel at det er deat det er de enkledet er de enkle tingeneer de enkle tingeneikke de store anledningeneikke de store anledningenesom stråler mest avsom stråler mest av lykke

Når noen ser på meg med et blikk som er helt til stede er det som regel en som nettopp har kjent seg skikkelig langt nede -Tilstedeværelse
når-noen-på-meg-med-et-blikk-som-er-helt-til-stede-er-det-som-regel-som-nettopp-har-kjent-seg-skikkelig-langt-nede
Mest dyrebare er alltid de tingene som ikke har noen pris. -Verdi
mest-dyrebare-er-alltid-tingene-som-ikke-har-noen-pris
Andres forventninger til meg har alltid vært til det store og vidunderlige. Men for meg selv har livet egentlig mest vært en kamp for det alminnelige. -Suzanne Brøgger
andres-forventninger-til-meg-har-alltid-vært-til-det-store-og-vidunderlige-men-for-meg-selv-har-livet-egentlig-mest-vært-kamp-for-det-alminnelige
Det er de små enkle tingene i livet som bidrar til å gjøre det meningsløst. -Nils-Fredrik Nielsen
det-er-små-enkle-tingene-i-livet-som-bidrar-til-å-gjøre-det-meningsløst
Store muligheter er som regel forkledd som hardt arbeid, derfor vil de fleste mennesker ikke se dem. -Mulighet
store-muligheter-er-som-regel-forkledd-som-hardt-arbeid-derfor-vil-fleste-mennesker-ikke-se-dem
Den eneste virkelig blinde i julen er den som ikke har julen i sitt hjerte. -Helen Keller
den-eneste-virkelig-blinde-i-julen-er-den-som-ikke-har-julen-i-sitt-hjerte