Når noen ser på meg med et blikk som er helt til stede er det som regel en som nettopp har kjent seg skikkelig langt nede


når-noen-på-meg-med-et-blikk-som-er-helt-til-stede-er-det-som-regel-som-nettopp-har-kjent-seg-skikkelig-langt-nede
tilstedeværelsenårnoenmegmedetblikksomerhelttilstededetregelnettoppharkjentsegskikkeliglangtnedenår noennoen serpå megmeg medmed etet blikkblikk somsom erer helthelt tiltil stedestede erer detdet somsom regelregel enen somsom nettoppnettopp harhar kjentkjent segseg skikkeligskikkelig langtlangt nedenår noen sernoen ser påser på megpå meg medmeg med etmed et blikket blikk somblikk som ersom er helter helt tilhelt til stedetil stede erstede er deter det somdet som regelsom regel enregel en somen som nettoppsom nettopp harnettopp har kjenthar kjent segkjent seg skikkeligseg skikkelig langtskikkelig langt nedenår noen ser pånoen ser på megser på meg medpå meg med etmeg med et blikkmed et blikk somet blikk som erblikk som er heltsom er helt tiler helt til stedehelt til stede ertil stede er detstede er det somer det som regeldet som regel ensom regel en somregel en som nettoppen som nettopp harsom nettopp har kjentnettopp har kjent seghar kjent seg skikkeligkjent seg skikkelig langtseg skikkelig langt nedenår noen ser på megnoen ser på meg medser på meg med etpå meg med et blikkmeg med et blikk sommed et blikk som eret blikk som er heltblikk som er helt tilsom er helt til stedeer helt til stede erhelt til stede er dettil stede er det somstede er det som regeler det som regel endet som regel en somsom regel en som nettoppregel en som nettopp haren som nettopp har kjentsom nettopp har kjent segnettopp har kjent seg skikkelighar kjent seg skikkelig langtkjent seg skikkelig langt nede

Det er ingenting som har forberedt meg mer til et liv i rampelyset enn åra med mobbing. For det er akkurat det samme som skjer når du blir kjent. Du støtes ut av samfunnet. Alt forandrer seg. -Kjendis
det-er-ingenting-som-har-forberedt-meg-mer-til-et-liv-i-rampelyset-enn-åra-med-mobbing-for-det-er-akkurat-det-samme-som-skjer-når-du-blir-kjent-du
Når vi betrakter julen som har vært, ser vi som regel at det er de enkle tingene - ikke de store anledningene - som stråler mest av lykke. -Jul
når-vi-betrakter-julen-som-har-vært-vi-som-regel-at-det-er-enkle-tingene-ikke-store-anledningene-som-stråler-mest-av-lykke
Det at det finnes noen som bryr seg om meg, og noen som jeg bryr meg om, er jo selve bekreftelsen på at jeg er til og har en egenverdi som person. -Inge Lønning
det-at-det-finnes-noen-som-bryr-seg-om-meg-og-noen-som-jeg-bryr-meg-om-er-jo-selve-bekreftelsen-på-at-jeg-er-til-og-har-egenverdi-som-person
Når folk er enige med meg, har jeg som regel en følelse av at jeg må ta feil. -Oscar Wilde
når-folk-er-enige-med-meg-har-jeg-som-regel-følelse-av-at-jeg-må-ta-feil
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med