Når noen klager over at livet er hardt, blir jeg alltid fristet til å spørre: Sammenlignet med hva?


når-noen-klager-over-at-livet-er-hardt-blir-jeg-alltid-fristet-til-å-spørre-sammenlignet-med-hva
livetnårnoenklageroveratliveterhardtblirjegalltidfristettilspørresammenlignetmedhvanår noennoen klagerklager overover atat livetlivet erer hardtblir jegjeg alltidalltid fristetfristet tiltil åå spørresammenlignet medmed hvanår noen klagernoen klager overklager over atover at livetat livet erlivet er hardtblir jeg alltidjeg alltid fristetalltid fristet tilfristet til åtil å spørresammenlignet med hvanår noen klager overnoen klager over atklager over at livetover at livet erat livet er hardtblir jeg alltid fristetjeg alltid fristet tilalltid fristet til åfristet til å spørrenår noen klager over atnoen klager over at livetklager over at livet erover at livet er hardtblir jeg alltid fristet tiljeg alltid fristet til åalltid fristet til å spørre

Å spørre en forfatter om hva han mener om en kritiker, er som å spørre en lyktestolpe om hva den mener om hunder. -John Osborne
Å-spørre-forfatter-om-hva-han-mener-om-kritiker-er-som-å-spørre-lyktestolpe-om-hva-den-mener-om-hunder
Jeg vil heller at folk i ettertid skal spørre hvorfor jeg ikke har fått noen statue, enn at de skal spørre hvorfor jeg har fått en. -Monument
jeg-vil-heller-at-folk-i-ettertid-skal-spørre-hvorfor-jeg-ikke-har-fått-noen-statue-enn-at-skal-spørre-hvorfor-jeg-har-fått
Når du ikke har noen du kan lage en kopp te til, når ingen trenger deg, det er da jeg tror livet er over. -Te
når-du-ikke-har-noen-du-kan-lage-kopp-te-til-når-ingen-trenger-deg-det-er-da-jeg-tror-livet-er-over
Hvis noen vil vite hva han betyr for Gud, skal han spørre hva Gud betyr for ham. -Hadith
hvis-noen-vil-vite-hva-han-betyr-for-gud-skal-han-spørre-hva-gud-betyr-for-ham