Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til.


når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
livets meningnårmanharmerennhalvelivetbaksegkanoftetenkeatfylttidamedstrebenogambisjonerutennoenreellverdimenslattværegjøredetvirkeliglysttilnår manman harhar mermer ennenn halvehalve livetlivet bakbak segkan manman ofteofte tenketenke atat manman harhar fyltfylt tidatida sisi medmed strebenstreben ogog ambisjonerambisjoner utenuten noennoen reellreell verdimens manman harhar lattlatt værevære åå gjøregjøre detdet manman virkeligvirkelig harhar lystlyst tilnår man harman har merhar mer ennmer enn halveenn halve livethalve livet baklivet bak segkan man ofteman ofte tenkeofte tenke attenke at manat man harman har fylthar fylt tidafylt tida sitida si medsi med strebenmed streben ogstreben og ambisjonerog ambisjoner utenambisjoner uten noenuten noen reellnoen reell verdimens man harman har latthar latt værelatt være åvære å gjøreå gjøre detgjøre det mandet man virkeligman virkelig harvirkelig har lysthar lyst til

Man bør lese det man har lyst til. Det man leser av plikt, har man liten glede av. -Lese
man-bør-lese-det-man-har-lyst-til-det-man-leser-av-plikt-har-man-liten-glede-av
Det er egentlig litt skummelt å tenke på hvor mange nye mennesker man har rundt seg til daglig, men som man liksom ikke har tid til å bli kjent med. -Anne-Cath Vestly
det-er-egentlig-litt-skummelt-å-tenke-på-hvor-mange-nye-mennesker-man-har-rundt-seg-til-daglig-men-som-man-liksom-ikke-har-tid-til-å-bli-kjent-med
Det gjelder ikke å finne en pike man har lyst til å gå til sengs med, men en pike man har lyst til å stå opp med. -Kvinner
det-gjelder-ikke-å-finne-pike-man-har-lyst-til-å-gå-til-sengs-med-men-pike-man-har-lyst-til-å-stå-opp-med
Det fine er at man kan forandre seg, kjenne på andre behov, og ikke la redsel stå i veien for noe man har lyst til. -Lene Marlin
det-fine-er-at-man-kan-forandre-seg-kjenne-på-andre-behov-og-ikke-redsel-stå-i-veien-for-noe-man-har-lyst-til