Når man er tjue, har man løst verdensgåten, ved tretti begynner man å tenke over den og ved førti finner man ut at den er uløselig.


når-man-er-tjue-har-man-løst-verdensgåten-ved-tretti-begynner-man-å-tenke-over-den-og-ved-førti-finner-man-ut-at-den-er-uløselig
august strindbergnårmanertjueharløstverdensgåtenvedtrettibegynnertenkeoverdenogførtifinnerutatuløselignår manman erer tjuehar manman løstløst verdensgåtenved trettitretti begynnerbegynner manman åå tenketenke overover denden ogog vedved førtiførti finnerfinner manman utut atat denden erer uløselignår man erman er tjuehar man løstman løst verdensgåtenved tretti begynnertretti begynner manbegynner man åman å tenkeå tenke overtenke over denover den ogden og vedog ved førtived førti finnerførti finner manfinner man utman ut atut at denat den erden er uløselignår man er tjuehar man løst verdensgåtenved tretti begynner mantretti begynner man åbegynner man å tenkeman å tenke overå tenke over dentenke over den ogover den og vedden og ved førtiog ved førti finnerved førti finner manførti finner man utfinner man ut atman ut at denut at den erat den er uløseligved tretti begynner man åtretti begynner man å tenkebegynner man å tenke overman å tenke over denå tenke over den ogtenke over den og vedover den og ved førtiden og ved førti finnerog ved førti finner manved førti finner man utførti finner man ut atfinner man ut at denman ut at den erut at den er uløselig

Madame Lonoix var i den alderen da man begynner å beundre vakre menn på nytt. Når man er femten år, beundrer man dem av instinkt, når man er førti, av overbevisning. -Delphine de Girardin
madame-lonoix-var-i-den-alderen-da-man-begynner-å-beundre-vakre-menn-på-nytt-når-man-er-femten-år-beundrer-man-dem-av-instinkt-når-man-er-førti
Når man har mer enn halve livet bak seg, kan man ofte tenke at man har fylt tida si med streben og ambisjoner uten noen reell verdi, mens man har latt være å gjøre det man virkelig har lyst til. -Livets mening
når-man-har-mer-enn-halve-livet-bak-seg-kan-man-ofte-tenke-at-man-har-fylt-tida-med-streben-og-ambisjoner-uten-noen-reell-verdi-mens-man-har-latt
Kjærlighetens begynnelse og slutt merkes ved den forlegenhet man føler når man er alene med hverandre. -Jean de La Bruyére
kjærlighetens-begynnelse-og-slutt-merkes-ved-den-forlegenhet-man-føler-når-man-er-alene-med-hverandre
Når man ser personlig stil, blir man både forundret og glad. Man ventet å møte en forfatter, og så finner man et menneske. -Forfatter
når-man-personlig-stil-blir-man-bå-forundret-og-glad-man-ventet-å-møte-forfatter-og-så-finner-man-et-menneske
Man er klok så lenge man søker visdommen. I det øyeblikk man tror man har funnet den, blir man en tåpe. -Ukjent
man-er-klok-så-lenge-man-søker-visdommen-i-det-øyeblikk-man-tror-man-har-funnet-den-blir-man-tåpe