Når kjærligheten er forbi, kommer den - som det gode ryktet - aldri tilbake.


når-kjærligheten-er-forbi-kommer-den-som-det-gode-ryktet-aldri-tilbake
kjærlighet - begynnelse og sluttnårkjærlighetenerforbikommerdensomdetgoderyktetaldritilbakenår kjærlighetenkjærligheten erer forbikommer dendensomsom detdet godegode ryktetryktetaldrialdri tilbakenår kjærligheten erkjærligheten er forbikommer densom detsom det godedet gode ryktetgode ryktetaldri tilbakenår kjærligheten er forbisom det godesom det gode ryktetdet gode ryktetsom det gode ryktetsom det gode ryktet

Kjærligheten kommer til oss uten noe forvarsel, og når den først er gitt oss, kan den aldri tas fra oss. Det må vi huske. -Linda Olsson
kjærligheten-kommer-til-oss-uten-noe-forvarsel-og-når-den-først-er-gitt-oss-kan-den-aldri-tas-fra-oss-det-må-vi-huske
Hvis du elsker noen, sett dem fri. Kommer de tilbake, er de dine. Kommer de ikke, har de heller aldri vært det. -Ukjent
hvis-du-elsker-noen-sett-dem-fri-kommer-tilbake-er-dine-kommer-ikke-har-heller-aldri-vært-det
På to tidspunkter kan man aldri vite hva som kommer til å skje. Det ene er når en mann tar den første drinken. Det andre er når en kvinne tar den siste. -A. P. Herbert
på-to-tidspunkter-kan-man-aldri-vite-hva-som-kommer-til-å-skje-det-ene-er-når-mann-tar-den-første-drinken-det-andre-er-når-kvinne-tar-den
Sannheten venter tålmodig på den som kommer forbi. -Sannhet
sannheten-venter-tålmodig-på-den-som-kommer-forbi
Hunder kommer når man roper på dem. Katter noterer seg det man sier og kommer eventuelt tilbake til saken. -Katt
hunder-kommer-når-man-roper-på-dem-katter-noterer-seg-det-man-sier-og-kommer-eventuelt-tilbake-til-saken