Når jeg ser tilbake, angrer jeg dette, at altfor ofte når jeg elsket, sa jeg det ikke.


når-jeg-tilbake-angrer-jeg-dette-at-altfor-ofte-når-jeg-elsket-sa-jeg-det-ikke
ray stannard bakernårjegtilbakeangrerdetteataltforoftenårelsketsadetikkenår jegjeg serser tilbakeangrer jegjeg detteat altforofte nårnår jegjeg elsketsa jegjeg detdet ikkenår jeg serjeg ser tilbakeangrer jeg detteat altfor oftealtfor ofte nårofte når jegnår jeg elsketsa jeg detjeg det ikkenår jeg ser tilbakeat altfor ofte nåraltfor ofte når jegofte når jeg elsketsa jeg det ikkeat altfor ofte når jegaltfor ofte når jeg elsket

Når man går ut på scenen er det ganske nådeløst. Vinn eller forsvinn. Og jeg har jo spurt meg selv hvorfor i helvete jeg gjør dette i min alder. Kanskje jeg prøver å bevise at jeg ikke er død. -Komiker
når-man-går-ut-på-scenen-er-det-ganske-nådeløst-vinn-eller-forsvinn-og-jeg-har-jo-spurt-meg-selv-hvorfor-i-helvete-jeg-gjør-dette-i-min-alder
Ofte blir jeg rød av glede når jeg bare husker på at jeg har kysset deg. -Kyss
ofte-blir-jeg-rød-av-glede-når-jeg-bare-husker-på-at-jeg-har-kysset-deg
Jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at det er sånn som skjer jeg vet, jeg vet, jeg vet, jeg vet at jeg ikke bør tenke på det mer men jeg vil høre noen si at også dette det skal gå over -Trøst
jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-det-er-sånn-som-skjer-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-jeg-vet-at-jeg-ikke-bør-tenke-på-det-mer-men-jeg-vil-høre-noen