Når jeg står foran Gud ved livets slutt, håper jeg at jeg ikke har snev av talent igjen, og at jeg kan si: «Jeg har brukt alt du ga meg.»


når-jeg-står-foran-gud-ved-livets-slutt-håper-jeg-at-jeg-ikke-har-snev-av-talent-igjen-og-at-jeg-kan-jeg-har-brukt-alt-du-ga-meg
evner og anleggnårjegstårforangudvedlivetsslutthåperatikkeharsnevavtalentigjenogkanjegbruktaltdugamegnår jegjeg stårstår foranforan gudgud vedved livetslivets slutthåper jegjeg atat jegjeg ikkeikke harhar snevsnev avav talenttalent igjenog atat jegjeg kankan si«jeg harhar bruktbrukt altalt dudu ganår jeg stårjeg står foranstår foran gudforan gud vedgud ved livetsved livets slutthåper jeg atjeg at jegat jeg ikkejeg ikke harikke har snevhar snev avsnev av talentav talent igjenog at jegat jeg kanjeg kan si«jeg har brukthar brukt altbrukt alt dualt du ganår jeg står foranjeg står foran gudstår foran gud vedforan gud ved livetsgud ved livets slutthåper jeg at jegjeg at jeg ikkeat jeg ikke harjeg ikke har snevikke har snev avhar snev av talentsnev av talent igjenog at jeg kanat jeg kan si«jeg har brukt althar brukt alt dubrukt alt du ganår jeg står foran gudjeg står foran gud vedstår foran gud ved livetsforan gud ved livets slutthåper jeg at jeg ikkejeg at jeg ikke harat jeg ikke har snevjeg ikke har snev avikke har snev av talenthar snev av talent igjenog at jeg kan si«jeg har brukt alt duhar brukt alt du ga

Jeg har ikke uttalt meg negativt om standup-komikere. Jeg har bare sagt at jeg håper de dør alle sammen. -Komiker
jeg-har-ikke-uttalt-meg-negativt-om-standup-komikere-jeg-har-bare-sagt-at-jeg-håper-dør-alle-sammen
Jeg skal ut og seile bror, sånn som 100 ganger før. Jeg tror jeg har fått alt om bord: brød og vin og visakort, røyk og øl og smør. Jeg har gjort det før, min venn, nå drar jeg ut igjen. -Odd Børretzen
jeg-skal-ut-og-seile-bror-sånn-som-100-ganger-før-jeg-tror-jeg-har-fått-alt-om-bord-brød-og-vin-og-visakort-røyk-og-øl-og-smør-jeg-har-gjort
Den beste gave Gud har gitt meg, er at jeg trives når jeg er alene. Jeg synes synd på mennesker som alltid må ha noe rundt seg for å ha det godt. -Astrid Lindgren
den-beste-gave-gud-har-gitt-meg-er-at-jeg-trives-når-jeg-er-alene-jeg-synes-synd-på-mennesker-som-alltid-må-noe-rundt-seg-for-å-det-godt
Jeg har to sønner, så jeg kan ikke bli mormor om jeg står på hodet! -Anne-Cath Vestly
jeg-har-to-sønner-så-jeg-kan-ikke-bli-mormor-om-jeg-står-på-hodet