Når han sa noe ømt til henne fikk hun en ål i hvert øye og var forelsket hun også.


når-han-sa-noe-ømt-til-henne-fikk-hun-ål-i-hvert-øye-og-var-forelsket-hun-også
knut hamsunnårhansanoeømttilhennefikkhunålhvertøyeogvarforelsketogsånår hanhan sasa noenoe ømtømt tiltil hennehenne fikkfikk hunhun eni hverthvert øyeøye ogog varvar forelsketforelsket hunhun ogsånår han sahan sa noesa noe ømtnoe ømt tilømt til hennetil henne fikkhenne fikk hunfikk hun enhun en ålål i hverti hvert øyehvert øye ogøye og varog var forelsketvar forelsket hunforelsket hun ogsånår han sa noehan sa noe ømtsa noe ømt tilnoe ømt til henneømt til henne fikktil henne fikk hunhenne fikk hun enfikk hun en ålhun en ål ien ål i hvertål i hvert øyei hvert øye oghvert øye og varøye og var forelsketog var forelsket hunvar forelsket hun ogsånår han sa noe ømthan sa noe ømt tilsa noe ømt til hennenoe ømt til henne fikkømt til henne fikk huntil henne fikk hun enhenne fikk hun en ålfikk hun en ål ihun en ål i hverten ål i hvert øyeål i hvert øye ogi hvert øye og varhvert øye og var forelsketøye og var forelsket hunog var forelsket hun også

Hvor vakkert mors ansikt enn var, ble det uendelig mye skjønnere når hun smilte, og hun livet opp alt som fantes rundt henne. -Mor
hvor-vakkert-mors-ansikt-enn-var-ble-det-uendelig-mye-skjønnere-når-hun-smilte-og-hun-livet-opp-alt-som-fantes-rundt-henne
Hun var smart nok til ikke å prøve å se ut som om hun var femogtredve, hun hadde stanset på førti med hell. -Angela Carter
hun-var-smart-nok-til-ikke-å-prøve-å-se-ut-som-om-hun-var-femogtredve-hun-hadde-stanset-på-førti-med-hell
Mamma er et menneske som kler dagen hun våkner til, hun kler å være i den og hun kler den med seg selv, og for oss som har henne i livet er det utenkelig at hun ikke skulle være her. -Mor
mamma-er-et-menneske-som-kler-dagen-hun-våkner-til-hun-kler-å-være-i-den-og-hun-kler-den-med-seg-selv-og-for-oss-som-har-henne-i-livet-er-det
Det pågikk liksom en debatt mellom henne og livet, og hun var alltid på den ene siden og livet på den andre, og hun forsøkte bestandig å få overtaket på livet, og det prøvde det samme med henne. -Livet
det-pågikk-liksom-debatt-mellom-henne-og-livet-og-hun-var-alltid-på-den-ene-siden-og-livet-på-den-andre-og-hun-forsøkte-bestandig-å-få