Når fornuften er enehersker, er den en begrensende kraft, og når lidenskapen ikke blir temmet, er den en flamme som fortærer seg selv.


når-fornuften-er-enehersker-er-den-begrensende-kraft-og-når-lidenskapen-ikke-blir-temmet-er-den-flamme-som-fortærer-seg-selv
kahlil gibrannårfornuftenereneherskerdenbegrensendekraftognårlidenskapenikkeblirtemmetflammesomfortærersegselvnår fornuftenfornuften erer eneherskerer denden enen begrensendebegrensende kraftog nårnår lidenskapenlidenskapen ikkeikke blirblir temmeter denden enen flammeflamme somsom fortærerfortærer segseg selvnår fornuften erfornuften er eneherskerer den enden en begrensendeen begrensende kraftog når lidenskapennår lidenskapen ikkelidenskapen ikke blirikke blir temmeter den enden en flammeen flamme somflamme som fortærersom fortærer segfortærer seg selvnår fornuften er eneherskerer den en begrensendeden en begrensende kraftog når lidenskapen ikkenår lidenskapen ikke blirlidenskapen ikke blir temmeter den en flammeden en flamme somen flamme som fortærerflamme som fortærer segsom fortærer seg selver den en begrensende kraftog når lidenskapen ikke blirnår lidenskapen ikke blir temmeter den en flamme somden en flamme som fortæreren flamme som fortærer segflamme som fortærer seg selv

Ingenting gjør så motbydelig inntrykk på oss som fornuften, når den ikke er på vår side. -Ukjent
ingenting-gjør-så-motbydelig-inntrykk-på-oss-som-fornuften-når-den-ikke-er-på-vår-side
Det er med lykka som med de ville dyr i skogen: Den blir tillitsfull og nærmer seg leirplassen din når du ikke lenger jager etter den. -Lykke
det-er-med-lykka-som-med-ville-dyr-i-skogen-den-blir-tillitsfull-og-nærmer-seg-leirplassen-din-når-du-ikke-lenger-jager-etter-den
Når kvinner blir tredve, glemmer de alderen; når de blir førti, glemmer de at den noen gang har husket den. -Ninon de Lenclos
når-kvinner-blir-tredve-glemmer-alderen-når-blir-førti-glemmer-at-den-noen-gang-har-husket-den