Når ektemenn har blomster med hjem, er det som oftest for å skjule en fremmed parfyme.


når-ektemenn-har-blomster-med-hjem-er-det-som-oftest-for-å-skjule-fremmed-parfyme
ektemannnårektemennharblomstermedhjemerdetsomoftestforskjulefremmedparfymenår ektemennektemenn harhar blomsterblomster medmed hjemer detdet somsom oftestoftest forå skjuleskjule enen fremmedfremmed parfymenår ektemenn harektemenn har blomsterhar blomster medblomster med hjemer det somdet som oftestsom oftest foroftest for åfor å skjuleå skjule enskjule en fremmeden fremmed parfymenår ektemenn har blomsterektemenn har blomster medhar blomster med hjemer det som oftestdet som oftest forsom oftest for åoftest for å skjulefor å skjule enå skjule en fremmedskjule en fremmed parfymenår ektemenn har blomster medektemenn har blomster med hjemer det som oftest fordet som oftest for åsom oftest for å skjuleoftest for å skjule enfor å skjule en fremmedå skjule en fremmed parfyme

Det er med ektemenn som med peisbål - de slukner hvis man ikke steller med dem. -Zsa Zsa Gabor
det-er-med-ektemenn-som-med-peisbål-slukner-hvis-man-ikke-steller-med-dem
Vi er alle blomster i Guds hage. Kanskje ikke en rose eller orkidé, men alle blomster er vakre - til og med løvetannen er det. -Jane Mysen
vi-er-alle-blomster-i-guds-hage-kanskje-ikke-rose-eller-orkidé-men-alle-blomster-er-vakre-til-og-med-løvetannen-er-det
Når en mann forsikrer kvinnen han oppvarter om at han ikke er henne verdig, har han som oftest rett. -Jeanne Moreau
når-mann-forsikrer-kvinnen-han-oppvarter-om-at-han-ikke-er-henne-verdig-har-han-som-oftest-rett
Når kjærligheten dør, fødes som oftest forstanden. -Jack Jackson
når-kjærligheten-dør-fødes-som-oftest-forstanden
Når det av og til lykkes en ektemann å få det siste ordet i en diskusjon, er det som oftest fordi han skal si «unnskyld». -John Smithson
når-det-av-og-til-lykkes-ektemann-å-få-det-siste-ordet-i-diskusjon-er-det-som-oftest-fordi-han-skal-unnskyld