Når du sier ja til noe, så sier du nei til noe annet – som kanskje er minst like viktig.


når-du-sier-ja-til-noe-så-sier-du-nei-til-noe-annet-som-kanskje-er-minst-like-viktig
inge lønningnårdusierjatilnoeneinoeannetsomkanskjeerminstlikeviktignår dudu siersier jaja tiltil noeså siersier dudu neinei tiltil noenoe annetannet –– somsom kanskjekanskje erer minstminst likelike viktignår du sierdu sier jasier ja tilja til noeså sier dusier du neidu nei tilnei til noetil noe annetnoe annet –annet – som– som kanskjesom kanskje erkanskje er minster minst likeminst like viktignår du sier jadu sier ja tilsier ja til noeså sier du neisier du nei tildu nei til noenei til noe annettil noe annet –noe annet – somannet – som kanskje– som kanskje ersom kanskje er minstkanskje er minst likeer minst like viktignår du sier ja tildu sier ja til noeså sier du nei tilsier du nei til noedu nei til noe annetnei til noe annet –til noe annet – somnoe annet – som kanskjeannet – som kanskje er– som kanskje er minstsom kanskje er minst likekanskje er minst like viktig

Noen av dere sier: «Gleden er større enn sorgen», og andre sier, «Nei, sorgen er størst.» Men jeg sier dere: De er uatskillelige. -Kahlil Gibran
noen-av-dere-sier-gleden-er-større-enn-sorgen-og-andre-sier-nei-sorgen-er-størst-men-jeg-sier-dere-de-er-uatskillelige
Evnen til tilgivelse sier noe om kvaliteten på et menneske. -Tilgivelse
evnen-til-tilgivelse-sier-noe-om-kvaliteten-på-et-menneske
Folk sier jeg tenker for mye på kvinner. Men når alt kommer til alt - finnes det noe viktigere å tenke på? -Kvinner
folk-sier-jeg-tenker-for-mye-på-kvinner-men-når-alt-kommer-til-alt-finnes-det-noe-viktigere-å-tenke-på
Når du ser en feil og ikke sier noe, har du satt en ny standard. -Ukjent
når-du-feil-og-ikke-sier-noe-har-du-satt-ny-standard
Det er alltid noe forvirrende når feil mann sier de riktige ordene. -Norman Mailer
det-er-alltid-noe-forvirrende-når-feil-mann-sier-riktige-ordene
I vår familie gjør barna akkurat som vi sier og sier og sier ... -Ukjent
i-vår-familie-gjør-barna-akkurat-som-vi-sier-og-sier-og-sier