Når du ber, er det bedre at ditt hjerte er uten ord enn at dine ord er uten hjerte.


når-du-ber-er-det-bedre-at-ditt-hjerte-er-uten-ord-enn-at-dine-ord-er-uten-hjerte
bønnnårdubererdetbedreatditthjerteutenordenndinehjertenår dudu berer detdet bedrebedre atat dittditt hjertehjerte erer utenord ennenn atat dineord erer utenuten hjertenår du berer det bedredet bedre atbedre at dittat ditt hjerteditt hjerte erhjerte er utener uten orduten ord ennord enn atenn at dineat dine orddine ord erord er utener uten hjerteer det bedre atdet bedre at dittbedre at ditt hjerteat ditt hjerte erditt hjerte er utenhjerte er uten order uten ord ennuten ord enn atord enn at dineenn at dine ordat dine ord erdine ord er utenord er uten hjerteer det bedre at dittdet bedre at ditt hjertebedre at ditt hjerte erat ditt hjerte er utenditt hjerte er uten ordhjerte er uten ord enner uten ord enn atuten ord enn at dineord enn at dine ordenn at dine ord erat dine ord er utendine ord er uten hjerte

Jeg vet ingen rikdom bedre enn min, mitt hjerte er uten harme. -Arnulf Øverland
jeg-vet-ingen-rikdom-bedre-enn-min-mitt-hjerte-er-uten-harme
Din fornuft er uten forstand før den har steget til ditt hjerte. -Stein Mehren
din-fornuft-er-uten-forstand-før-den-har-steget-til-ditt-hjerte
Sjanse er ord uten mening, ingenting kan forekomme uten årsak. -Voltaire
sjanse-er-ord-uten-mening-ingenting-kan-forekomme-uten-årsak
Mitt hjerte mot ditt hjerte Din puls mot min En kropp med to rygger Resten er hud og salt og vind -Ole Paus
mitt-hjerte-mot-ditt-hjerte-din-puls-mot-min-en-kropp-med-to-rygger-resten-er-hud-og-salt-og-vind