Nå til dags dør de fleste mennesker av en slags snikende sunn fornuft og oppdager først når det er for sent at de eneste ting man aldri angrer på, er ens feil.


nå-til-dags-dør-fleste-mennesker-av-slags-snikende-sunn-fornuft-og-oppdager-først-når-det-er-for-sent-at-eneste-ting-man-aldri-angrer-på-er
oscar wildetildagsdørflestemenneskeravslagssnikendesunnfornuftogoppdagerførstnårdeterforsentatenestetingmanaldriangrerensfeilnå tiltil dagsdags dørdør dede flestefleste menneskermennesker avav enen slagsslags snikendesnikende sunnsunn fornuftfornuft ogog oppdageroppdager førstførst nårnår detdet erer forsent atat dede enesteeneste tingting manman aldrialdri angrerangrer påer ensens feilnå til dagstil dags dørdags dør dedør de flestede fleste menneskerfleste mennesker avmennesker av enav en slagsen slags snikendeslags snikende sunnsnikende sunn fornuftsunn fornuft ogfornuft og oppdagerog oppdager førstoppdager først nårførst når detnår det erdet er forer for sentfor sent atsent at deat de enestede eneste tingeneste ting manting man aldriman aldri angreraldri angrer påer ens feil

Bare tre ting hender menneskene: De fødes, lever og dør. Man merker ikke at man blir født, man lider når man dør, og man glemmer å leve. -Menneske
bare-tre-ting-hender-menneskene-de-fødes-lever-og-dør-man-merker-ikke-at-man-blir-født-man-lider-når-man-dør-og-man-glemmer-å-leve
Sunn fornuft, sunn ufornuft, usunn fornuft, usunn ufornuft; bare en av disse devisene kan redde verden. -Terje Johanssen
sunn-fornuft-sunn-ufornuft-usunn-fornuft-usunn-ufornuft-bare-av-disse-devisene-kan-redde-verden
For de fleste mennesker er fornuft ikke annet enn deres egne meninger. -Ukjent
for-fleste-mennesker-er-fornuft-ikke-annet-enn-deres-egne-meninger
Kunstnere dør to ganger. Først dør kreativiteten. Så dør kroppen. Det siste er det letteste. -Sylvester Stallone
kunstnere-dør-to-ganger-først-dør-kreativiteten-så-dør-kroppen-det-siste-er-det-letteste
De fleste heldige politikere nå til dags seirer ikke ved egen storhet, men ved de andres ynkelighet. -Politiker
de-fleste-heldige-politikere-nå-til-dags-seirer-ikke-ved-egen-storhet-men-ved-andres-ynkelighet
Såpe og vann og sunn fornuft er de beste desinfeksjonsmidler. -William Osler
såpe-og-vann-og-sunn-fornuft-er-beste-desinfeksjonsmidler